KILRAT Pasta 150 g Jed na hlodavce

Kód: 13428
114 Kč 94,21 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.7.2022

Deratizační nástraha ve formě měkkých těstovinových sáčků určená k profesionálnímu i neprofesionálnímu použití.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku KILRAT pasta 150g

KILRAT pasta je požerová nástraha ve formě aromatické pasty, zabalené v jedlém papíru, k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření, k hubení potkana (Rattus norvegicus), krysy (Rattus rattus) a myši domácí (Mus musculus) a pro použití ve vnitřních prostorách a v bezprostředním okolí budov/ objektů, pro malospotřebitelské i profesionální použití. Používá se jako náhrada za dříve prodávanou Gardentop pastu.

Jak Kilrat na hlodavce účinkuje

Účinnou látkou přípravku „KILRAT pasta“ je brodifakum, který patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, brodifakum snižuje srážlivost jejich krve a zvyšuje prostupnost krevních cest, hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek „KILRAT pasta“ působí uhynutí hlodavců již při jednorázovém požití, je velmi dobře přijímán a úhyn hlodavců nastává 6 až 14 dní po požití přípravku. Přípravek nevyvolává obranný reflex.

Návod k použití

Před položením nástrahy proveďte průzkum oblasti zamořené hlodavci a zjistěte jeho druh, místa aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu zamoření a potřebný rozsah zásahu. Odstraňte potravu, která je pro hlodavce pravidelně a snadno dosažitelné (např. rozsypané krmivo, zbytky potravin apod.).

Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před položením deratizačních staniček s nástrahou neuklízejte, protože to by hlodavce zbytečně vyrušilo a snížilo příjem nástrahy.

Deratizační přípravek by měl být používán pouze jako součást integrované ochrany, která zahrnuje sanitační opatření a pokud je to možné, i fyzikální metody hubení. Proveďte také preventivní opatření (přerušte přístupové cesty hlodavců, odstraňte zbytky potravin, krmiv a nápojů přístupných hlodavcům), což zvýší příjem přípravku hlodavci a sníží pravděpodobnost opětovného zamoření.

Deratizační staničky by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců, např. v okolí jejich cestiček, vchodů do nor a míst příjmu přirozené potravy. Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemisťovány ani otevírány.

Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy. Pokud je to možné, připevněte deratizační staničky k zemi nebo k jiným konstrukcím.

Deratizační staničky je nutné pravidelně kontrolovat a ověřovat, zda nejsou porušené a zda je nástraha hlodavci přijímána. V případě potřeby je nutné nástrahu doplnit. Nástrahu ve staničce umístěte tak, aby nedošlo k jejímu vysypání nebo jinému uvolnění. Při kontrolách staniček musí být odstraňována těla uhynulých hlodavců.

Dávkování

Dávkování pro hubení potkanů

Podle intenzity zamoření: 100-250g nástrahy (tj 4- 10 sáčků) v deratizačních staničkách, vzdálených 5-10 metrů od sebe, po celé potkany zamořené ploše.

Dávkování pro hubení myší

Podle intenzity zamoření: 25-50g nástrahy (tj. 1-2 sáčky) v deratizačních staničkách, vzdálených 5 metrů od sebe, po celé zamořené ploše zamořené myšmi.

Doplňování a kontroly nástrahy

Během prvých 2 týdnů po položení nástrahy proti potkanům kontrolujte deratizační staničky a nástrahu doplňujte každých 5-7 dnů. Při zásahu proti myši domácí staničky kontrolujte a nástrahu doplňujte každé 2-3 dny. Prázdné, nebo znehodnocené sáčky nahraďte novými. Úhyn potkanů nastává po 6-14 dnech po zkonzumování nástrahy, k úhynu myší domácích dochází dříve.

Nástrahu ponechte rozmístěnou po dobu, kdy přetrvává její příjem a výskat hlodavců je zřejmý. Hlodavci by měli úplně vymizet za 2-6 týdnů od začátku zásahu. V případě že nedojde ke zjevnému snížení počtu hlodavců ani po 4 týdnech, přesuňte deratizační staničky na jiná místa a zvažte použití jiné nástrahy. Při malospotřebitelském použití povolejte profesionální firmu. Nejpozději po 6 týdnech sesbírejte staničky a zbylou nástrahu.

První pomoc při zasažení

Při potřísnění pokožky: omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny.
V případě náhodného polknutí:  vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku.
V případě požití domácím zvířetem: kontaktujte veterinárního lékaře.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK  Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915 402.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení Kilrat

Účinná látka: 0.0025 % (0.025 g/kg) brodifakum (EC number: 259-980-5, CAS number: 56073-10-0)
Číslo povolení: CZ-0019324-0000

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

150g (8 sáčků po 25ti gramech)

Upozornění související s bezpečností

Nebezpečný pro volně žijící zvířata. Přípravek může být použit pouze pro hubení potkanů, myší domácích a krys a pouze podle návodu k použití.Je zakázáno používat přípravek k hubení necílových organismů. Deratizační staničky by měly být umístěny tak, aby k nim neměly přístup ani děti, ani necílové organismy.
Přípravek je toxický pro savce a ptáky. Psi, kočky, prasata a další dravci nebo mrchožrouti mohou být otráveni, pokud sežerou potkany nebo myši, kteří uhynuli, nebo byli přípravkem oslabeni.Při práci používejte ochranné rukavice. Po manipulaci s nástrahou si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.Nepoužívejte přípravek s prošlou dobou použitelnosti ani přípravek jakkoliv znehodnocený a poškozený. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva na místech, která nejsou přístupná dětem a necílovým organismům.
Zabraňte znečištění vodních zdrojů přípravkem.Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku.Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev.Antidotum: Vitamin K1 podávaný pouze lékařem.Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)Typ formulace: nástraha k přímému použití ve formě 25 g těstovinové pasty v sáčku z jedlého papíru.Přípravek obsahuje hořkou látku (denatonium benzoát), která snižuje riziko náhodného požití přípravku člověkem, zejména dětmi.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na hubení a likvidaci potkanů
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.15 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
K Avatar autora | 20.9.2019
dobra ucinost

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení