Roundup Klasik Pro 1l k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů

Kód: 17323
742 Kč 613,22 Kč bez DPH
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Neselektivní listový herbicid k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů. Rostliny tento přípravek přijímají pouze zelenými částmi, listy a oddenky a rozvádí jej cévními svazky do celé rostliny. Účinně tak ničí nadzemní i podzemní části. Roundup Klasik Pro se prodává ve formě kapalného koncentrátu k ředění vodou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech, k likvidaci starých porostů trávníků pro jejich obnovu a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace.
Roundup Klasik Pro je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku v kořenovém systému se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Přípravek Roundup Klasik Pro není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě.
Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době nasazení poupat nebo po odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu.
Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí zasažených rostlin, které se projeví asi za 3 týdny po aplikaci. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu.

Roundup Klasik Pro je účinný na: jednoleté a vytrvalé plevele, nežádoucí vegetace, likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, turanka kanadská, pýr plazivý, pcháč, mléč, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá ad.

Návod k použití

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Aplikuje se postřikem na vzlešlé plevele (je přijímám zelenými částimi rostlin).

Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela zaschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny. Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných
rostlin.

Dávkování: 20-75 ml 2 l vody/100 m2 dle plodiny

Pro jaké rostliny je registrován?

  • cesty mezi záhody
  • nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, hřiště, aj.)
  • půda (příprava před výsevem, výsadbou)
  • réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoní)

První pomoc při zasažení

Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku.
První pomoc při nadýchání při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

Skladujte při teplotě + 5 až + 30 °C, v uzavřených originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek, v čistých a uzamykatelných skladech chráněných před ohněm, mrazem a přímým slunečním svitem.

Složení

Účinná látka: Glyfosát 360 g/l (ve formě draselné soli 441 g/l)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

1 l plastová láhev se šroubovacím uzávěrem a odměrkou

Upozornění související s bezpečností

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí, ideálně však až druhý den. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát.

symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H319Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové informace o nebezpečnosti
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Totální herbicidy na stromy, keře, trávníky, chodníky, betony
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: