Garlon New - Likvidace dřevin 250ml selektivní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, buřeně, plevelů a k potlačení pařezové výmladnosti

Kód: 17229
329 Kč 271,90 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Účinný selektivní herbicid a arboricid k hubení nežádoucích dvouděložných plevelů, dřevin a k potlačení pařezové výmladnosti. Jeho účinek na plevele a buřeň je patrný již několik hodin po aplikaci.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Garlon New 250ml

Garlon New je účinný selektivní herbicid a arboricid (pesticid k hubení dřevin), který je určený k hubení nežádoucích dvouděložných plevelů, dřevin a k potlačení pařezové výmladnosti. Tento širokospektrální systémový arboricid a herbicid obsahuje dvě účinné látky, fluroxypyr a triklopyr, ze skupiny pyridinů. Tyto látky ihned po aplikaci pronikají do rostlin přes listy, lodyhy i borku dřevin a dostávají se rychle do vzrostných vrcholů a kořenů. Jeli přípravek aplikován na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseků v kmeni stromů, účinné látky se dostávaji přímo do cévních svazků.
Účinek přípravku na plevele a buřeň je patrný již několik hodin po aplikaci.
Nehubí jednoděložné (trávy) a hasivku orličí

Návod k použití Garlon New 250ml

Přípravek se aplikuje lokálním nátěrem (bodová aplikace) nebo plošným postřikem, optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Zároveň výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m, jinka se se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Garlon New je registrován pro louky a pastivny, trávníky, zemědělskou půdu dočasně neobdělávanou, ornou půdu, smrky, jedle a pařezy. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není tento přípravek registrován.

Dávkování:

  • lokální aplikací na plevele dvouděložné a nežádoucí dřeviny na loukách a pastvinách, dočasně neobdělávané zemědělské půdě, trávnících, smrcích a jedlích, orné půdě 2-3 % (20-30 ml / 1l vody)
  • plošným postřikem na plevele dvouděložné a nežádoucí dřeviny na dočasně neobdělávané zemědělské půdě 80 ml / 2-5 l vody / 100 m2
  • nátěrem pomocí kartáče nebo štětce na potlačení pařezové výmladnosti na pařezech 30 % (300 ml / 0,7 l vody)

U trávníků, luk a pastvin je nutné dodržet ochrannou lhůtu 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy. GARLON NEW je doporučeno aplikovat v teplotním rozmezí rozmezí 8°C až 25°C, při vyšších teplotách provádět aplikaci ve večerních hodinách.

Citlivé plevele:
listnaté dřeviny
- akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen
polodřeviny - plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina.
dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele - pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel.
V nižších růstových fázích hubí bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny,
Méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín.

První pomoc při zasažení

Pokyny pro první pomoc při zasažení člověka přípravkem:Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte muv informace ze štítku nebo příbalového letáku.První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte..První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujteprostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, obal přípravku popř. bezpečnostní list.

Skladování přípravku Garlon New 250ml

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků při teplotách + 5 až + 30 °C. Chráňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem

Složení Garlon New 250ml

Účinná látka: triklopyr 60 g/l (8,2 % hmot.), fluroxypyr 20 g/l (2,9 % hmot.)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Balení Garlon New 250ml

250 ml přípravku v plastové lahvi

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Vstup do ošetřených prostor je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci.

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení keřů a dřevin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: