Biotoll Faracid - proti mravencům 500 ml Mikrokapsulovaný insekticid

Kód: 41638
148 Kč 122,31 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
3.10.2022

Již připravený insekticid ve spreji účinně hubí mravence a díky obsaženým mikrokapslím umožňuje zničit celou mravenčí kolonii. Účinkuje až 6 měsíců po aplikaci.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Mikrokapsulovaný kontaktní insekticid s dlouhotobým účinkem. Je určen pro ochranu před všemi druhy mravenců a ostatního lezoucího hmyzu. Zvláště účinný je při potlační zahradních mravenců (Lasius niger). V důsledku speciálni formulace se aktivní látky pomaleji uvolňují přes membránu mikrokapsulí, proto je výrobek účinný delší časové období (do 6 měsíců).

Postřik je určen k hubení mravenců v obytných místnostech,sklepech, skladech, na terasách, v autokempech a jiných vnitřních i venkovních prostorách, kde se nachází nežádoucí hmyz.

Výrobek je odolný proti účinkům světla a také při vyšších teplotách.

Návod

Před použitím sprej důkladně protřepejte. Postřik aplikujte na povrchy v koncentraci 500 ml na 20 m2 nebo 30 ml na 1 m2(přibližně 15 až 20 stlačení rozprašovače). Pro trvalejší účinek je potřeba celý postup zopakovat.
Používejte na místech výskytu mravenců nebo jiného nežádoucího hmyzu, který chcete vyhubit.

První pomoc při zasažení

Poškozenou osobu vytáhneme z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch respektive dobře větrané místo, zajistíme základní
životní funkce a ochráníme ji před mrazem respektive horkem. V případě stavu bezvědomí nedávat nikdy nic poškozenému do
úst a nevyvolávat zvracení. Ukažte lékaři Bezpečnostní list a štítek.
Při nadýchání:
Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Při zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, uchovávejte v suchu v původním obalu, mimo potravin a dosahu dětí.

Složení

Tetramethrin 0,01 %, permethrin 0,02 %, piperonyl butoxid 0,02 %

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

500ml v plastové dóze s rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení mravenců v domácnosti (bytě, domě) a na zahradě
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: