Garlon New - Likvidace dřevin 25 ml selektivní herbicid

Kód: 17260
74 Kč 61,16 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2022

Účinný selektivní herbicid a arboricid účinně likviduje dřeviny, odolné dvouděložné plevele a k potlačuje pařezovou výmladnost.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Garlon New je účinný širokospektrální systémový arboricid (pesticid k hubení dřevin) a herbicid, který je určený k hubení nežádoucích dřevin, k potlačení pařezové výmladnosti a likvidaci dvouděložných plevelů.
Účinné látky ihned po aplikaci pronikají do rostlin přes listy, lodyhy i borku dřevin a dostávají se rychle do vzrostných vrcholů a kořenů. Jeli přípravek aplikován na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseků v kmeni stromů, účinné látky se dostávaji přímo do cévních svazků.
Účinek přípravku na plevele a buřeň je patrný již několik hodin po aplikaci. Nehubí jednoděložné (trávy) a hasivku orličí

Návod k použití

Přípravek se aplikuje lokálním nátěrem (bodová aplikace) nebo plošným postřikem, optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Zároveň výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m, jinak se se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Garlon New je registrován pro louky a pastivny, trávníky, zemědělskou půdu dočasně neobdělávanou, ornou půdu, smrky, jedle a pařezy. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není tento přípravek registrován.

Dávkování:
Pařez, potlačení pařezové výmladnosti - nátěr - 300 ml / 1 l vody
Louky a pastviny, nežádoucí dřeviny, trávník, dvouděložné plevele -  20-30 ml / 1 l vody

Citlivé plevele: listnaté dřeviny - akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen
polodřeviny - plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina.
dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele - pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel.
V nižších růstových fázích hubí bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny,
Méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte muv informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte..
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte
prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, obal přípravku popř. bezpečnostní list.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků při teplotách + 5 až + 30 °C. Chráňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem

Složení

Účinná látka: triklopyr 60 g/l (8,2 % hmot.), fluroxypyr 20 g/l (2,9 % hmot.)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Balení

25 ml přípravku v PET lahvi

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Vstup do ošetřených prostor je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci.

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100

varovánÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení keřů a dřevin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: