PREDATOR FORTE repelent spray 150ml sprej odpuzující komáry a klíšťata

Kód: 27492
217 Kč 179,34 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
26.10.2021

Jemně parfémovaný účinný spray na kůži a oděv proti komárům, klíšťatům, muchničkám. Pro děti od 2 let

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku PREDATOR FORTE

Aerosolový repelent proti komárům, klíšťatům, muchničkám k aplikaci na pokožku i oděv se zvýšeným obsahem účinné látky pro lepší účinnost. Aerosolový repelent Predator Forte je díky zvýšenému obsahu účinné látky vysoce efektivní (testováno v extrémních podmínkách záplavových oblastí lužních lesů), ochrání vás po dobu až šesti hodin.
Jeho aplikace je velice snadná - 360° ventil umožňuje jeho použití ve svislé i vodorovné poloze. Díky aerosolu se repelent dokonale rozptýlí po celém těle. Přípravek je určen pro děti od dvou let. 

Návod k použití

Před použitím sprej důkladně protřepte. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na oblečení a na kůži tam, kde máte místa náchylná ke kousnutí či poštípání. Při nanášení na hlavu a krk nejdříve nastříkejte na dlaně a pak na hlavu a krk rozetřete. Nenanášejte na dlaně dětem. Nepoužívejte u dětí do dvou let, při přímé aplikaci u dětí do 12 let je možné přípravek aplikovat max. 1x denně, u dětí starších 12 let a dospělých max. 2x denně. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou.

Návod k použití

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na balení. Při obvyklém použití podle pokynů se nepředpokládá nežádoucí ovlivnění zdraví člověka. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny.
Při nadýchání: Při nadýchání výparů nebo aerosolů postiženou osobu vyneste z dosahu dalšího kontaktu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ke ztrátě vědomí po vdechování aerosolů, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst.
Při styku s kůží: Odstraňte kontaminované oblečení. Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou.Při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachujte vlažnou tekoucí vodou. Pokud má postižený kontaktní čočky, je potřebné je před vyplachováním vyjmout. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Vzhledem k aerosolovému balení se požití nepředpokládá. V ojedinělých případech úmyslného požití ústa vypláchněte vodou a podejte vetší množství vody k pití (pouze je-li postižený je při vědomí).Nikdy nevyvolávejte zvracení. Při spontánním zvracení zabraňte vdechnutí
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Může způsobit vážné podráždění očí po přímém zasažení. Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu větších množství s nechráněnou kůží může způsobit odmaštění a mírné/přechodné podráždění. Výpary / hnací plyny / aerosoly ve vysokých koncentracích mohou způsobit únavu, bolesti hlavy, ospalost a závraty až narkotické účinky.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením při skladovací teplotě 0 – 25 °C. V místě skladování nekuřte. Uchovávejte odděleně odpotravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Složení

Aktivní složka: DEET 24,9% / 249 g/kg

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

150 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

 symbol-ghs02-100x100symbol-ghs07-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad/ prázdný obal odevzdejte do sběru.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a postřiky na hubení klíšťat
Záruka: 24 měsíců

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: