Kristalon zdravé rajče a paprika 500g Vyživuje a chrání rajčata a papriky

Kód: 18266
125 Kč 103,31 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Hnojivo pro rychlejší počáteční růst a rychlejší nástup produkčního období. Mikroprvky chrání před černáním plodů a hnilobou špiček.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu

Vodorozpustné dvousložkové krystalické hnojivo pro zdravá rajčata a papriky.

Krabička obsahuje dvě složky: Hnojivou- dusík, fosfor, draslík.Ochranou - mikroprvky a vápník, který je účinnou prevencí proti hnilobě plodů.

Hnojivo je vhodné pro

Všechny drajčata a papriky, které nejen vyživuje ale i chrání.

Dávkování hnojiva kristalon

Aplikace hnojiva se střídá s aplikací vápníku v 1 týdenních intervalech (vždy formou zálivky)

Přihnojovat začněte hnojivem v transparentním sáčku. Jedna plná odměrka hnojiva (10 g) vystačí na 10 litrů vody. Přihnojování provádějte 1 x za týden buď přímo na substrát nebo do zásobní misky. Další týden použijte k přihnojení hnojivo a aktivním vápníkem (modrý sáček) v dávce 15 g (1,5 odměrky) na 10 l. Aplikaci provádějte opět zálivkou nebo aplikací na list.

Složení hnojiva kristalon

Poměr živin N-P-K (7,5-12-36) + mikroprvky MgO, ME/NCa, CaoMikroprvky jako rostlinné „vitamíny“ pro výbornou kondici rostlin.

Doba použitelnosti hnojiva kristalon

ES hnojivo = neomezená exspirace produktu v originálním obalu

Balení

500 g hnojiva v HDPE sáčku. baleno v kartonové krabičce.obsah hnojiva 300 g + obsah vápníku 200 g

První pomoc při zasažení

Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu.

Při nadýchání: Vyvést na čerstvý vzduch. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Po práci si omýt ruce vodou a mýdlem. Při projevech podráždění vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut, přitom udržujte víčka otevřená. Po poskytnutí první pomoci vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa. Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs03-100x100symbol-ghs07-100x100symbol-ghs05-100x100

Nebezpečí

Věty o nebezpečnosti:
H272 Může zesílit požár; oxidant
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Krystalická hnojiva
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: