Pěna proti vosám 300 ml k likvidaci vos a vosích hnízd

Kód: 17179
320 Kč 264,46 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Přípravek ATAK souží k okamžité likvidaci vosích hnízd. Po jeho aplikaci pěna uzavře vstup do hnízda. Díky tomu se vosy nemohou dostat ven a zároveň je tak šíření insekticidních složek přípravku Atak Pěna proti vosám rovnoměrné a velmi účinné.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Hlavní účinnou složkou přípravku je pertmethrin patřící do skupiny syntetických pyrethrodiů . Tyto látky stále získávají vyšší popularitu ve výrobě insekticidních přípravků, především pro svou nižší závadnost oproti jiným biocidům. Permethrin patří mezi insekticidy, které jsou přirozeně přítomné v rostlinách , např.: v kopretině starčkolistá. Na hmyzí nervový systém působí okamžitě při kontaktu a po také po pozření. Po zasažení jsou vosy paralyzovány a následně hynou. ATAK Pěna proti vosám je vysoce toxická pro vodní organismy a může mít dlouhodobý negativní vliv na vodní prostředí. Přípravek neslouží k ochraně potravin, krmiv ani jako repelent pro zvířata.

Návod k použití Pěny proti vosám

Aby byla aplikace pěny na vosy úspěšná, proveďte ji v dobu, kdy je většina vos v hnízdě, tedy ráno nebo při setmění , nejlépe při nízkých teplotách. Po té vyčkejte několik hodin a následně hnízdo odstraňte. Aplikujte také na povrch hnízd , aby vosy, které nebyly ve hnízdě zrovna přítomné uhynuly po kontaktu s ošetřenou plochou. Jak zlikvidovat vosí hnízda v dutinách Pěnu proti vosám aplikujte pomocí trubičky v dostatečném množství do únikového otvoru hnízda v dutinách, tak aby došlo k jeho úplnému zatarasení.Jak zlikvidovat volně visící vosí hnízda Při likvidaci volně visících vosích hnízd, miřte tryskou ze vzdálenosti 20 cm na vchodhnízda . Pěnu proti vosám směřujte přímo do hnízda a na závěr aplikujte pěnu i na povrch hnízda.

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí, zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při kontaktu s kůží omyjte důkladně pokožku vodou s mýdlem. V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. Dojde-li k polknutí, vymyjte ústa velkém množstvím vody a ihned vyhledejte lékaře. S sebou mějte obal s etiketou od přípravku či bezpečnostní list.

Skladování přípravku

Skladujte v uzavřené chladné místnosti při teplotách do max. 50 °C.

Složení

Účinná látka: Permethrin 4g/l

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

300 ml

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek je vysoce hořlavý, proto by neměl přijít do kontaktu s teplem, jiskrami, otevřeným ohněm apod. Po použití tlakový obal nepropichujte ani nespalujte. Přípravek může způsobit ospalost a závratě.

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs02-100x100symbol-ghs07-100x100

NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní pokyny - H věty:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P věty
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými
povrchy. - Zákaz kouření.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující
50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení vos, vosích hnízd a sršňů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: