ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 50+50 ml účinně vypudí klíšťata a komáry ze zahrady

Kód: 17081
269 Kč 222,31 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Zahrada bez klíšťat a komárů. S ATAK sadou proti klíšťatům a komárům je to snadné. Koncentrát insekticidu spolu s adjuvantem při důkladné postřiku vás zbaví klíšťat a komárů na celou letní sezónu. Přípravek je vhodný pro ošetření venkovních ploch. Sada proti klíšťatům 50 + 50 ml vystačí na ošetření 100 m 2

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Účinná sada pro zbavení se komárů a klíšťat ze zahradních a dalších venkovních ploch. Pro klidné léto bez štípanců a klíšťat. V sadě proti klíšťatům od firmy AGRO Bio Opava najdete kromě 100 ml koncetrovaného insekticidního přípravku také 100 ml adjuvantu Grassfil, který zvyšuje přilnavost insekticidní složky a zároveň prodlužuje a zvyšuje její účinnost. Po vytvoření postřiku proti klíšťatům a komárům z těchto dvou koncentrátů získáte prostředek, který okamžitě likviduje a dlouhodobě chrání před hmyzem. Postřik lze aplikovat na sportoviště, dětská hřiště či a v zahrádkářských koloniích. Můžete jím ošetřit
všechny travnaté plochy, plochy mezi stromy a keři či zastíněné trávníky. Postřik není vhodný pro ošetření rostlin sloužících ke konzumaci či krmení.
Účinnou složkou insekticidní emulze je permethrin patřící do skupiny známé jako pyrethroidy. Jedná se o velmi populární skupinu insekticidů, které nepředstavují téměř žádné riziko pro člověka, další savce a ptáky. Při kontaktu s hmyzem permethrin začne ovlivňovat funkci neuronů, tím, že začne prodlužovat aktivaci sodíkových kanálů, což vede k uhynutí hmyzu. Aby insekticidní složka lépe přilnula na plochy, vytrvale a dlouho působila a odolávala vnějším vlivům, jako je sluneční záření či povětrnostní podmínky, je součástí sady také Adjuvant Grassfil, který vytváří na ošetřených plochách polymerový ochranný film.
Postřik pro odpuzování a hubení klíšťat a komárů po aplikaci působí běžně několik dní.
Délka účinnosti přípravku závisí zejména na intenzitě slunečního záření, dále na druhu ošetřeného povrchu, prašnosti a dalších okolnostech.

Návod k použití

Během dubna nastupuje první generace klíšťat a to je ideální doba na provedení prvního postřiku. Provedete-li aplikaci důkladně, omezíte jejich výskyt až do srpna. Postřik proti klíšťatům v první fázi lze provést až do poloviny června. V září se začíná objevovat druhá generace a to je ideální chvíle na to ásahzopakovat. Aplikaci je nutné provádět v brzkých ranních či večerních hodinách. Aplikaci neprovádějte v deštivém počasí ani v období těsně před dešti.
Postřik proti komárům lze aplikovat od dubna do září.


Roztok proti klíšťatům či proti komárům si připravte následovně:
Do 1 l vody nalijte 10 ml insekticidní složky a stejný podíl adjuvantu. Vzniklý roztok o objemu 1 l vám vystačí na ošetření 20 m 2 plochy. Celé balení vám tedy vystačí na ošetření až 200 m 2 . Aplikaci proveďte dvakrát, ve směrech na sebe kolmých. K postřikování lze použít jakýkoli postřikovač určený pro aplikaci insekticidů.Zbytky koncentrátů použijte pro dodatečný obohacující postřik. Stačí rozředit vodouzbylé látky a aplikovat na ošetřené plochy. Prázdné obaly nezapomeňte po té důkladněvypláchnout vodou alespoň třikrát. Vodu z oplachování poté použijte na již postříkaná místa.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte v řádně uzavřených původních obalech. Teplota skladování: 0 – 30° C. ATAK Sada proti klíšťatům a komárům nesmí zamrznout. Uchovávejte mimo dosah dětí a dalších nepovolaných osob. Lze skladovat max. 35 měsíců.

Složení

Insekticidní koncentrát obsahuje: permethrin 200g /l koncentrátu, tzn. 20 g na 100 ml
Adjuvant Grassfil obsahuje min. 85 % polyterpenové pryskyřice

První pomoc při zasažení

Při zasažení očí proveďte důkladné oplachování po dobu několika minut. Kontaminovanou kůži důkladně oplachujte vodou spolu s mýdlem. Dojde-li k vdechnutí, zajistěte dostatekčerstvého vzduchu mimo oblast nebezpečí. Máte-li podezření na otravu, okamžitě volejte lékaře. Je-li postižený v bezvědomí, nevyvolávejte u něj zvracení ani mu nic nepodávejte. Přetrvávají-li jakékoli potíže včetně svědění kůže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti

3 roky

Balení

Obsahuje 100 ml koncentrovaného insekticidu ve formě emulze + 100 ml Adjuvantu ve formě emulze

Upozornění související s bezpečností

Při práci s přípravkem dbejte všech doporučení a zásad uvedených na etiketě a bezpečnostním listu přípravku ATAK sada proti klíšťatům a komárům. Při aplikaci
postřiku, chraňte svůj zrak i kůži ochrannými pomůckami a oděvem . Nezapomeňte dbát zásad osobní hygieny. Při práci s přípravky ze sady proti klíšťatům a komárům je nutné zamezit kontaminaci půdya povrchových i podzemních vod. Při kontaminaci půdy postupujte podle následujících
instrukcí. V případě menšího množství stačí kontaminovaný povrch odebrat. Větší množství nejprve zasypejte látkou s dobrými sorpčními vlastnostmi jako je písek či piliny. Tu poté odeberte a uchovejte v uzavřených a označených obalech a zlikvidujte podle předpisů. Prázdné obaly likvidujte jako jiné druhotné suroviny. Nepoužívejte na území lázní, zónnárodních parků, rezervací apod. Škodí včelám.

 symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Označení rizik
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení a likvidace komárů a jejich larev
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: