PREDATOR 3D tekutá moskytiéra 500ml insekticid s repelentním účinkem

Kód: 27491
622 Kč 514,05 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Prostorový a plošný insekticidní sprej s repelentním účinkem proti komárům, klíšťatům a jinému nepříjemnému létajícímu a lezoucímu hmyzu. Tato tekutá moskytierá Vás bezpečně ochrání před krvelačnými komáry po dobu až 24h.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Nová 3D generace ochrany před nepříjemným a nebezpečným hmyzem. Jedná se o prostorový a plošný širocespektrální insekticid s repelentním účinkem proti komárům, klíšťatům, muchničkám, mouchám , čmelíkúm, potemníkům, molům, mravencům, štěnicím a dalšímu dotěrnému hmyzu. Určený k ošetření vnitřních i venkovních prostor. Účinnost ve venkovních prostorách proti komárům byla prokázána 24 hodin po aplikaci.

Sprej dokonce likviduje všechna vývojová stadia komára:
- larvy a kukly (aplikujte do zahradních nádrží, barelů s vodou, pohozené pneumatiky, všude kde je možný vývoj larev).
- dospělé jedince.

Návod k použití

Sprej aplikujte rovnoměrně na celou plochu místnosti, kde se hmyz pohybuje - podlahy, záclony, závěsy,...
Venku sprejem ošetřete plochy, kde je pro vás přítomnost hmyzu nežádoucí - trávník, zídky, pergolu, stan, celty,...
Po odeznění účinku je třeba aplikaci opakovat.

Dávkování a aplikace spreje

Aplikujte plošně na porézní materiál kde se pohybujete. Samovolným odpařováním se vytvoří neprostupná, neviditelná moskytiera, která Vás bezpečně ochrání před krvelačnými komáry.

V interiéru 0,1 - 0,5ml / m²
V exteriéru 1-5ml / m²

Účinnost ve venkovních prostorách proti komárům byla prokázána 24 hodin po aplikaci. Po odeznění účinnosti aplikaci opakujte.

Sprej po aplikaci ochrání nejen ošetřenou plochu, ale díky pozvolnému odpařování účinných látek ochrání i volný prostor v okolí ošetřených ploch. Před použitím si přečtěte návod na výrobku.

První pomoc při zasažení

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na balení. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny.
Při nadýchání: Při těžkostech po vdechování výparů postiženou osobu vyneste z dosahu dalšího kontaktu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ke ztrátě vědomí po vdechování výparů, vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst až do příchodu lékaře.
Při styku s kůží: Odstraňte kontaminované oblečení. Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, větším množstvím vody a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachujte vlažnou tekoucí vodou. Pokud má postižený kontaktní čočky, je potřebné je před vyplachováním vyjmout. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte odbornou lékařskou pomoc - oftalmologa.
Při požití: Ústa vypláchněte vodou a podejte vetší množství vody nebo mléka k pití (pouze je-li postižený je při vědomí).Nikdy nevyvolávejte zvracení. Při spontánním zvracení zabraňte vdechnutí zvratků. Ihned vyhledejte pomoc lékaře a ukažte označení produktu nebo bezpečnostní list.

Skladování

Skladujte na suchém místě chráněném před působení povětrnosti s dostatečným větráním. Chraňte před dlouhodobým působením tepla a přímého slunečního záření. Teplota skladování 0 - 25°C. Chraňte před zdroji zapálení. Uchovávejte odděleně od silných kyselin a oxidačních činidel. V místě skladování nekuřte. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. 

Složení

Účinná látka: Transfluthrine 2%, Geraniol 1%.

Doba použitelnosti

Spotřebujte do dvou let od data výroby

Balení

Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 500 ml.

Upozornění související s bezpečností

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v
poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky, prostředky a postřiky na hubení savého a žravého hmyzu
Záruka: 24 měsíců

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: