ATAK PYR 0.5 CS Chrysanthemum - hubení hmyzu 500 ml přírodní biocid

Kód: 17735
175 Kč 144,63 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Přírodní sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu s okamžitým, dlouhodobým i preventivním účinkem. Pro celoroční použití v interiérech a krytých exteriérech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rozprašovač pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu.

Přírodní postřik PYR 0.5 CS obsahuje účinnou látku pyrethrum (výtažek z Chrysanthemum cinerariaefolium) v kombinaci se speciální směsí zvyšující účinek.
Moderní mikrokapslová technologie, ve které je účinná látka obklopena vysoce funkčním povlakem, který umožňuje:
- uvolňování malého dostatečného množství účinné látky pro okamžitý účinek na ochranu proti škůdcům
- pomalé uvolňování zbývající účinné látky pro likvidaci škůdců zbylých po zásahu

PYR 0.5 CS působí trojmo:
- okamžité znehybnění pro kvalitní účinnost
- průběžné působení a prevence
- dlouhotrvající účinek až 1 měsíc za normálních podmínek použití v závislosti na typu povrchu a cílů.

Sprej je určen

  • proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, vosy, aj.)
  • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, švábi, rusi, rybenky, aj.)

Použití

Postřik na plochy výskytu škůdců je vhodný pro postřik celého povrchu, včetně prasklinek, štěrbin nebo jen bodově (lokální aplikace).

V případě invaze létajícího hmyzu stříkejte na místa, kde se hmyz nejvíce usazuje. K ošetření proti šupinuškám/rybenkám aplikujte na vhodné neporézní povrchy. Nestříkejte přípravek přímo na hnízdo vos.

Nestříkejte na akrylové plochy nebo polystyren. Přípravek se dá kdykoliv odstranit teplou vodou s čistícím přípravkem. Plochy, které nemají přijít do styku s prostředkem, jako potraviny, krmivo, napáječky, apod. musí být před aplikací zakryty.

Dávkování:
viz etiketa
postřikem přímo na hmyz  1- 3 střiky
postřikem na pevné plochy výskytu = 50 - 75 ml /m2. 10 střiků na 1 mdélky (0,2 m², pás o šířce 20 cm)

Skladování přípravku

Uchovávejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C. Chraňte před mrazem a neuchovávejte na přímém denním světle.

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

500 ml přípravku v plastové lahvi s mechanickým rozprašovačem

Složení:

0,05 % hmotnostních čistého Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z rozkvetlých a zrajících květů Tanacetum cinerariifolium získaný superkritickým oxidem uhličitým (č. CAS 89997-63-7)

První pomoc

Obecná upozornění: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Produkt obecně nedráždí pokožku, doporučuje se však omývat zasaženou pokožku vodou a mýdlem s následným důkladným opláchnutím. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití: Při požití vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a předložte mu obalovou nádobu nebo etiketu.
LÉKAŘSKÁ POMOC: V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs09-100x100

Věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal dle platných předpisů.

Po použití si omyjte ruce a zasaženou pokožku. Nedotýkejte se ošetřených povrchů, dokud zcela neoschnou. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Vyvarujte se přímého nebo nepřímého kontaktu s potravinami a krmivy, přípravek nepoužívejte ani nenanášejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. Neaplikujte přímo na zvířata. Přípravek ani jeho obal nelikvidujte vylitím nebo vyhozením do potrubí (kanalizace, dřezy, toalety atd.), okapů, vodních toků a kanalizace. Po použití si omyjte ruce a zasaženou pokožku. Prázdný obal již dále nepoužívejte. Příptavek vždy uchovávejte v původním obalu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky, prostředky a postřiky na hubení savého a žravého hmyzu
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: