Scala 50ml Fungicid proti plísni šedé a strupovitosti

Kód: 17365
184 Kč 152,07 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Fungicidní přípravek proti plísni šedé na révě a jahodníku a proti strupovitosti jádrovin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Scala 50ml

Scala je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je potlačení vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají. Scala má fungicidní účinek proti plísni šedé na révě a jahodníku a proti strupovitosti jádrovin.

Návod k použití přípravku Scala 50ml

Aplikace se provádí postřikem nebo rosení na rostliny. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Odměřené množství přípravku vsypte míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

  • JÁDROVINY - strupovitost 0,075 % (7,5 ml/10 l vody)) max. počet aplikací v plodině: 3x za rok, ošetřujeme do počátku skanutí, interval mezi aplikacemi 7-10 dnů
  • RÉVA - plíseň šedá 0,2 % (20 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 28 dní, max. počet aplikací v plodině:1x za rok, ošetřujemedo počátku skanutí
  • JAHODNÍK - plíseň šedá 25 ml/ 20 l vody /100 m² ochranná lhůta je 7 dní, max. počet aplikací v plodině:1x za rok, ošetřujeme na počátku květu nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže např. alergická kožní reakce nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek se skladuje pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách 0°C až +40°C, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.

Složení přípravku

Účinná látka: pyrimethanil 400 g/l (36.7% hmot.)

Balení

50 ml přípravku v plastové lahvičce s odměrkou, v kartonové krabičce

doba použitelnosti

3 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
P351 Uniklý produkt seberte.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám a pro ochranu rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: