AGRO Ortiva 10 ml proti houbovým chorobám

Kód: 17243
108 Kč 89,26 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Postřikový fungicid s ochrannými účinky proti široké škále plísní na zelenině a také sypavce, rzím a skvrnitostem na okrasných rostlinám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Širokospektrý fungicid na ochranu zeleniny a okrasných rostlin proti širokému spektru houbových chorob (plísně, sypavky, rzi, septoriózy, černě, skvrnitosti, padlí, antraknózy a plísně). Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce.  Účinná láítka azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené. Přípravek není odolný vůči mrazu. 

Jedná se o širokospektrální fungicid účinný proti původcům důležitých chorob zeleniny.
Použití je vhodné pro:

zeleninu (rajče, okurka, paprika, cuketa, mrkev, celer, zelí, chřest, česnek, baklažán, kapusta, křen, květák, pór apod.) - skvrnitosti, padlí, plísně, čerň, hniloby...
okrasné rostliny (květem i listem) - padlí, rzi, skvrnitosti listů

Návod k použití

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením preventivně nebo při zjištění prvních příznaků

Dávkování:
10 ml přípravku pro 4-12 l aplikační kapaliny (dle cílové plodiny) na 100 m²

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple a klidu. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Při styku s kůží: Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.
Při styku s očima: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky. Okamžitá lékařská pomoc je požadována.
Při požití: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Účinná látka

azoxystrobin (ISO) 250g/l

Doba použitelnosti

Minimálně 3 roky od data výroby.

Balení

10 ml přípravku ve skleněné lahvičce s odměrkou
baleno v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám a pro ochranu rostlin
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: