Atak fumigator 20g AgroBio Atak fumigator 20 g

Kód: 17084
598 Kč 494,21 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Vodou aktivovaná dýmovnice pro rychlé a pohodlné hubení hmyzu v interiérech. Univerzální použití - zabije veškyrý hmyz od roztočů přes mravence až po vosy a šváby.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku atak fumigator

Vodou aktivovaný fumigator umožňuje ZCELA vyhubit hmyz bez nebezpečí požáru nebo výbuchu. Po aktivaci fumigatoru dojde k rozptýlení suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz. Tato dýmovnice má zpožděné rozptýlení aktivní složky. Kouř se začne uvolňovat několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem.
Účinnost je rychlá a úplná; uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky. Může se používat na ošetření místností, kde jsou uloženy citlivé předměty (knihy, ...). Kouř nezanechává skvrny ani na stěnách, ošacení, textiliích apod.

Velké výhody atak fumigatoru jsou jednoduché a bezpečné použití. Přípravek nezpůsobuje požár, neobsahuje hnací plyn a má zpožděné rozptýlení kouře. Vznikající suchý kouř má výbornou penetrační schopnost. Rychlý účinek a vysoká účinnost. Není mastný, nezanechává rezidua ani skvrny. CÍLOVÉ OBJEKTY: Lezoucí hmyz a larvy (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci a další), Létavý hmyz a larvy (mouchy, komáři, moli, vosy, sršni a další), Prachoví roztoči.

Návod k použití atak fumigator 20g

Před použitím fumigatoru z místnosti odstraňte všechna zvířata a zabraňte styku dýmu s potravinami.

  1. Odtrhněte červenou hlimíkovou krycí fólii z plastové dózy.
  2. Vyjměte z plastové dózy dýmovnici a vybalte ji z hliníkového obalu
  3. plastovou dózu naplňte vodou po vyznečenou rysku (asi 1cm)
  4. Do vody vložte dýmovnici červenou stranou nahoru
  5. Opusťte místnost
  6. Dým nechte v místnosti působit minimálně 2 hodiny

Dávkování atak fumigatoru

Při použití na lezoucí hmyz který je odolnější je doporučeno použití maximálně na 110což je při běžném výšce místnosti přibližně 45m².

Při použití na létající hmyz maximálně na 250což je při běžném výšce místnosti přibližně 100m².

Skladování přípravku atak fumigator 20g

Skladujte v originálních uzavřených obalech, na suchých a dobře větraných místech, oddělené od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv, mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat.

Složení atak fumigator 20g

účinná látka: cyfenothrin 72g/kg

Doba použitelnosti atak fumigator

 2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Přípravek se nesmí používat v místnosti kde jsou lidénebo zvířata. Přípravek je zakázáno používat v rozporu s etiketou, k jiným účelům, jiným způsobem, či v rozporu s platnými právními předpisy.

  symbol-ghs08-100x100symbol-ghs05-100x100symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100

NEBEZPEČÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103  Před použitím si přečtěte etiketu.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované
oblečení. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311  PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341  PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý přípravek seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení mravenců v domácnosti (bytě, domě) a na zahradě
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Nevyplňujte toto pole:
JV Avatar autora 19.6.2019 12:15
Dobrý den, jak dlouho se nesmí být v domě, kde použiji tento přípravek? Např. 1 den? Nebo 12 hodin? Nebo více? Děkuji.
Odpovědět
A Avatar autora 21.6.2019 10:20
Dobrý den, po aktivaci dýmovnice opusťte byt zhruba na 2-3 hodiny a potom řádně vyvětrejte.