AGRO Trávníkové podzimní hnojivo 10kg hnojivo s vysokým obsahem draslíku

Kód: 18651
555 Kč 458,68 Kč bez DPH
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Trávníkové hnojivo pro podporu lepšího vyzrávání trávníku před zimou. Zajišťuje odolnost trávníku proti vymrzání a snižuje riziko napadení houbovými chorobami. Je také vhodné pro okrasné dřeviny.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Speciální trávníkové hnojivo podporuje lepší vyzrávání trávníku před zimou a tím zvyšuje odolnost proti vymrzání a zároveň snižuje riziko napadení houbovými chorobami. Má nižší podíl dusíku pro udržení kompaktnosti travníku. Naopak zvýšený podíl draslíku podporuje vyzrávání pletiv a tvorbu zásobních látek. Obsažený hořčík zajišťuje sytě zelenou barvu trávníku a vysoký obsah síry je důležitý pro růst a zdravý vzhled trávníku.
Hnojivo je také vhodné pro okrasné dřeviny.

Návod k použití

Aplikace se provádí rovnoměrným rozhozem granulí na posečený a oschlý porost trávníku.

Dávkování: 1 kg hnojiva na 50 m² / 10 kg hnojiva na 500 m²

Hnojivo používejte k podzimnímu přihnojování v září až do začátku října v závislosti na počasí. Je vhodné pro běžné typy trávníků s výškou koseni nad 0,5 cm.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu.
Při nadýchání: Přerušit práci s výrobkem a přejít na čerstvý vzduch.
Při styku s kůží: Omýt velkým množstvím vody a mýdla. Při přetrvávajících projevech podráždění kůže vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachovat zasažené oko vodou. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračovat ve vyplachování. Při přetrvávajících projevech podráždění očí vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

Skladování přípravku

výrobek skladujte na suchých, dobře větraných místech, v původním uzavřeném obalu, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Složení

dusík – fosfor – draslík (6-8-20) + 7,3 % hořčíku + síra

Balení

10 kg hnojiva v plastovém pytli (10 kg vystačí cca na 500 )

Upozornění související s bezpečností

Nejezte, nekuřte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

symbol-ghs07-100x100

Varování

Věty popisující druhy rizik:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: