Koncentrát stop sečení srnčat 250ml

Kód: 28352
471 Kč 389,26 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023
Pachový koncentrát s účinnou aktivní látkou, která brání srnkám v kladení srnčat do travních porostů určených k senoseči.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pachový koncentrát Stop srnčatům slouží jako prevence k ochraně srnčat při senoseči. Obsahuje účinnou aktivní látku, která srnky odrazuje od kladení srnčat do travních porostů určených k posekání. Aktivní pachová látka se vstřikuje do biodegradabilního nosiče začátkem května, její účinnost je zaručena do doby senoseče.

Použití koncentrátu k ochraně srnčat: Do biodegradabilního nosiče (PU pěny) se udělají 3 otvory, do kterých se pomocí trubičky aplikátoru vstříkne aktivní látka. Délka vstřiku by měla být cca 2 vteřiny.

Nosiče s takto aplikovaným koncentrátem rozhoďte na plochu louky ve vzdálenosti cca 40 m od sebe, s rozhazováním nosičů začněte uprostřed louky, kde srnky mají větší klid a bezpečí.  


Systém PACHO-LEK používá nové plnění lahví koncentrátem tzv. BOV (bag-on-valve), který má následující výhody: - lahve se plní pouze koncentrátem,
- 25% koncentrátu získáváte zdarma,
- koncentrát se nemísí s hnacím plynem,
- koncentrát se injektuje do nosiče tlakovým vzduchem,
- nedochází ke kontaminaci oděvu pachovou látkou,
- lahev je funkční v jakékoli poloze.

Údaje související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Po skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem. Kůži ošetřete krémem.

symbol-ghs02-100x100symbol-ghs05-100x100symbol-ghs07-100x100

Nebezpečí

Obsahuje: kyselina isovalerová

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerová; propan-2-ol; aceton

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.  Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: