HAGOPUR Ochrana srnčat 500ml ochrana srnčat v období senoseče

Kód: 35509
532 Kč 439,67 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Přípravek na záchranu srnčat v období senoseče. Je neutrální k životnímu prostředí a není toxický. Tento přípravek řeší spolehlivě problém s minimálními náklady

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku HAGOPUR Ochrana srnčat 500ml

Ve vysoké trávě jarních luk jsou schovaná srnčata a při nebezpečí se přikrčí k zemi. Přes veškerou opatrnost při sklizni je každý rok mnoho srnčat poraněno, nebo zabito. Díky HAGOPUR Ochrana srnčat můžete vyhnat zvěř z míst ve správném období před sklizní, bez nežádoucích škodlivých vedlejších účinků. Prostředek na bázi přírodních pachů, signalizuje srně nebezpečí před přirozenými nepřáteli a ta pro mládě hledá jiný úkryt. Tento prostředek, řeší spolehlivě problém s minimálními náklady.
Použití ve spojení s depotem, tzn. hliníkovými pásky a plstěným polštářkem, zvyšuje šanci na úspěch při ochraně zvěře.

Návod k použití HAGOPUR Ochrana srnčat 500ml

Používejte na kolíky kolem louky zhruba jeden až dva dny před započetím plánovaného sečení.
Doporučujeme aplikovat na pachové zásobníky (HAGOPUR Aluminiové plíšky 10ks), které roztáhněte tak, aby mohly snadno vznikat zvuky. Hliníkové pásky pak volně zavěste na kolíky do výše pasu a do plstěných pachových zásobníků nastříkejte přípravek na záchranu srnčat. Vzdálenost mezi pásky hliníků by měla být 10 – 20 metrů.
Přípravek lze také aplikovat na jiné pachové nosiče např. Nosič pachové látky BIO 10 S - stop srnčatům, které se umístí do trávy ve vzdálenosti cca 10 -20 metrů. 

Jedna nádoba přípravku na záchranu srnčat obsahuje asi 150 aplikačních dávek.

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení oka mžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích v olejte lékaře. Při ztrátě vědomí transportovat ve stabilizované poloze. Při potížích s dýcháním použijte kyslík.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštivte lékaře.

Skladování

Nevystavujte vysokým teplotám nad 50ºC a přímému slunci. pevném podkladě. Nesmí být skladován společně s potravinami a krmivy.

Složení

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 18 měsíců od data výroby (viz. víčko nádoby)

Balení

Obsah: 500 ml

Upozornění související s bezpečností

Používejte ochranný oděv. Nechráněné osoby držte z dosahu látek. Zajistit dostatečné větrání. Nevdechovat výpary a aerosol. Je nutné používat dýchací přístroj . Zamezte styku látky s kůží, očima a oblečením. Uchovávejte mimo dosa h zápalných zdrojů, ne kuřte. Může vytvářet explozivní/vznětlivé sloučeniny. Ochranná opatření musí odpovídat

symbol-ghs02-100x100symbol-ghs07-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P 210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavi ce/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte
kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: