Ratimor měkká nástraha 150g Jed na potkany a myši s brodifakem

Kód: 17377
114 Kč 94,21 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Účinný boj proti hlodavcům začíná s účinnou nástrahou do deratizačních staniček Ratimor měkkná nástraha. Sáčky s obsahem antikoagulantu působí proti myším, potkanům a krysám a to i proti těm, které jiným nástrahám odolávají. Balení 150 g.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Číslo povolení: CZ-0016069-0000Ratimor měkká nástraha je určena k likvidaci potkanů (Rattus norvegicus), myší (Mus musculus), krys (Rattus rattus) i dalším hlodavcům v uzavřených objektech, jako jsou např. potravinářské provozy, a jejich nejbližší okolí. Nástraha se nerozpouští se a odolává plísním. Hlavní účinnou složkou je brodifacoum, patřící mezi antikoagulační rodenticidy. Po pozření dochází v těle škůdce ke zvýšení prostupnosti krevních cest a snížení srážlivosti krve, což vede k vnitřnímu krvácení, které je smrtelné. Účinná je zpravidla jedna dávka nástrahy. brodifacoum působí silně i na ty hlodavce, kteří jsou vůči jiným antikoagulantům odolní. K uhynutí dochází po 3 až 10 dnech od doby, kdy škůdce nástrahu pozře. Díky dlouhé prodlevě nemůže dojít k vzniku podezření u dalších členů kolonie, že se jedná o nebezpečnou potravu.

Návod k použití ratimor měkká nástraha

Nástrahy uložené v deratizační staničkách položte na místa častého výskytu hlodavců, kolem vchodů do jejich nor apod. Provádějte pravidelnou kontrolu co 1 – 2 týdny. Dojde-li k poškození nástrahy, vyměňte ji za čerstvou. Doplňování ratimor měkké návnady provádějte do chvíle, než hlodavci zcela nevymizí. V případě, že je nástraha trvale spotřebována, zvyšte počet staniček, při tom nezvyšujte počet nástrahy. Pokud jsou škůdci stále přítomni a bloky neubývají, přemístěte ji na jiná místa. Na každých 10 m 2 plochy umístěte 1 staničku ve vzdálenosti 2 – 5 m. Celkový počet položených nástrah závisí na hustotě populace a na velikosti plochy, kterou zamořili. V období deratizačního zásahu je nutné sbírat a likvidovat uhynulé hlodavce v souladu s právními předpisy. Pro položení nástrahy použijte odolné komerčně dostupné deratizační staničky, které označíte štítkem s těmito informacemi: název přípravku, účinná látka, případně uveďte též jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Na štítku by nemělo také scházet upozornění, že se s deratizační staničkou nesmí nijak manipulovat.


Dávkování proti potkanům a krysám
3 až 5 sáčků, což odpovídá 60 - 100 g nástrahy
Dávkování proti myším
2 sáčky, což odpovídá 40 g nástrahy
Skladování přípravku
Rodimur parafinát uchovávejte při teplotách do + 40 °C. Nevystavujte mrazu ani přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém místě v uzamčeném skladu mimo dosah nepovolaných osob, dětí a zvířat. Uchovávejte odděleně od desinfekčních prostředků, léků, krmiv, potravin, nápojů a obalů od výše uvedených látek.

Složení

Brodifakum v koncentraci 0,0029% (CAS číslo: 56073-10-0)

První pomoc při zasažení

Dostane-li se přípravek do očí, vymývejte je proudem vody pod minimální dobu 15 min. Zasaženou kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou. V případě náhodného pozření vypláchněte ústa vodou, nic nepodávejte ani nevyvolávejte zvracení. Látka se velmi málo uvolňuje do prostředí, k vdechnutí běžně ani za méně pravděpodobných podmínek nedochází. V případě jakýchkoli přetrvávajících obtíží, vyhledejte ihned lékaře. S sebou mějte k dispozici etiketu přípravku či bezpečnostní list.

Balení

150 g v papírové krabičce

Doba použitelnosti ratimor měkká nástraha

2 roky

Upozornění související s bezpečností

Ukládejte mimo dosah dětí. Při aplikaci přípravku mějte na sobě pracovní oděv, chraňte svůj zrak a ruce ochrannýmipomůckami odolnými proti chemikáliím. Při práci nekuřte, nepijte ani nejezte. Dbejte hygienických opatření. Rodimur parafinát aplikujte na místa nedostupná zvířatům a dětem . Zabraňte kontaminaci vody, potravin a krmiv. Při dekontaminaci povrchu použijte houbu a 5% roztok NaCl (kuchyňská sůl).Zbytky obalu a zbytky přípravku likvidujte jako nebezpečný odpad.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na hubení a likvidaci potkanů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: