Bros - parafínové bloky na potkany a myši 100 g odolné proti vlhkosti a plísním

Kód: 19379
62 Kč 51,24 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
30.11.2021

Jedovaté parafínové kostky odolné vůči vodě a plísním pro použití i v podmínkách s vysokou vlhkostí, jako jsou kuchyně, vlhké sklepy nebo otevřený terén. Působí proti myším, potkanům a krysám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tato deratizační návnada je mimořádně atraktivní pro hlodavce díky její formě. Jedná se o parafínové kostky, které myši a potkany láká mmj. také proto, že mají potřebu si obrušovat řezáky. Mimo to obsahují směs látek, které jsou pro hlodavce velmi atraktivní a zároveň zabraňují náhodnému požití osob a zvířat.
Velkou výhodou těchto parafínových kostek je také jejich odolnost vůcči vlhkosti, prachu a plísním, což umožňuje jejich použití na místech, kde použití jiných návnad by bylo nevhodné, jako jsou kuchyně, chladírenské sklady, vlhké sklepy a chovatelské budovy.
Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že si hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců.
Zkušenosti specializovaných deratizačních týmů potvrdily vysokou účinnost tohoto přípravku.

Návod k použití

Umístěte pouze do deratizačních stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci: v blízkosti jejich nor / děr, oblastí krmení a chovu a na jejich stezskách.

Dávkování:
Myš domácí: 60 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Potkan a krysa: 100 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.

Monitorujte nástrahové stanice a spotřebu nástrah, doplňte nástrahu a odstrňte mrtvé hlodavce 2-3 dny po aplikaci vevnitř nebo 5-7 dní od aplikace kolem budov a poté nejméně jednou týdně.

Před použitím výrobku zvažte nechemické metody likvidace hlodavců. Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vynikající čich. Proto musí být kontejery a rukavice používané pro aplikaci produktu bez zápachu. Kromě toho by měly být v blízkosti nástrahových stanic odstraněny všechny potraviny atraktivní pro hlodavce. Nečistěte oblast, kde jsou hlodavci vidět přímo před aplikací produktu, protože by je to mohlo rozrušit a odradit od konzumace nástrahy.

Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblastí, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí. Monitorujte nástrahové stanice a kontaminovanou nástrahu a nástrahu poškozenou vodou vyměnte.
Pokud je zapotřebí použít více nástražných stanic, měly by být umístěny nejméně 10 m od sebe pro likivdaci mírného zamoření hlodavci a minimálně 5 m od sebe pro likvidace závažného zamoření hlodavci. Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být upevněny na zemi nebo na jiných površích. Po umístění nástrahy by měla být přijata preventivní opatření ke zvýšení konzumace jedu a snížení pravděpodobnosti opakovaného zamoření ( zablokování otvorů, odstranění potravin a nápojů ).

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskoupomoc.
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějteotevřené oči nejméně 10 minut. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte osobě v bezvědomí nic do úst.Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případěpožití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny azahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.029 g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

Hmotnost: 100g

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení:Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje apostupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem,domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení anázev účinné látky a uveďte následující informace: "obsahuje rodenticid", "neotevírat a nehýbat", "v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum" a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů a povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážníchsystémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po aplikaci omyjteruce a pokožku, která přišla do styku s produktem.Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamořeníhlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí,kontaktujte odborníka. Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku vsouladu s platnými předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na hubení a likvidaci potkanů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: