BROS - granule na myši a potkany Deratizační nástraha v podobě granulí s vůní zrna atraktivní pro hlodavce.

Kód: 19380
66 Kč 54,55 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Deratizační nástraha v podobě granulí s vůní zrna atraktivní pro hlodavce. Slouží k likvidaci myší uvnitř budov a hubení potkanů uvnitř i v okolí budov.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku BROS - granule na myši a potkany

BROS - granule na myši a potkany je deratizační nástraha v podobě granulí. Díky velikosti a tvrdosti granulí a speciálních ochucovadel, je velice atraktivní pro hlodavce. Zároveň obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Používá se na hubení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení, které způsobuje, že si hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Granule jsou baleny v papírových sáčcích po 20ti gramech pro snažší manipulaci.

Návod k použití

Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci a staničky umístěte pouze na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců. Před aplikací přípravku odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možností zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.
Dávkování:
Myš domácí: 60 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Potkan a krysa: 100 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat. Deratizační staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte. Poškozenou nástrahu nahraďte nástrahou čerstvou. Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevymizí. Během deratizačního zásahu je nutné, minimálně v době kontrol a doplňování deratizačních staniček, sbírat uhynulé hlodavce a likvidovat je v souladu s právními předpisy. Pokud je nástraha trvale spotřebovávána, zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa. Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblasti, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí. Hlodavci začínají hynout za 3-5 dní po konzumaci nástrahy. Po vymizení potkanů odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné zavlečené zbytky nástrahy. Pokud se hlodavci na ošetřené ploše znovu objeví, deratizační zásah opakujte.

Přípravek nevybalujte z papírových sáčků. Hlodavec si sáčky sám rozkouše.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při styku s kůží: Opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskoupomoc.Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějteotevřené oči nejméně 10 minut. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při požití: Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte osobě v bezvědomí nic do úst.Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případěpožití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny azahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.0029g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

140g (7 sáčků po 20ti gramech)

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení:Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje apostupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem,domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: "obsahuje rodenticid", "neotevírat a nehýbat", "v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum" a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Během procesu nečistěte nástrahové stanice vodou. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů a povrchů, kteréjsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku sproduktem. V závislosti na typu obalu: Neodstraňujte nástrahu ze sáčků. Sypkou nástrahu je třeba vyndávatpomocí odměrky a používat metody, které minimalizují tvorbu prachu (např. mokré stírání).Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamořeníhlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí,kontaktujte odborníka. Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice
P314 Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku vsouladu s platnými předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na hubení a likvidaci potkanů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: