ZDRAVÁ OKURKA - set pro odolnost okurek

Kód: 17092
159 Kč 131,40 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Dva přírodní koncentrované extrakty ze směsí léčivých bylin pro podporu správného růstu a vitality okurek a pro zvýšení jejich obranyschopnosti. Bez ochranné lhůty (plody lze ihned konzumovat).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dvě přírodní směsi bylinek v koncentrátech pro podporu růstu, výnosu a vitality okurek. Zvyšují odolnost okurek vůči výskytu plísní a vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Přípravek obsahuje malé množství živin (N, P, K, Mg, Ca) a stopových prvků (Fe, Zn, Cu, Mn), které jsou v přípravku obsaženy v přijatelné formě pro rostliny.

Souprava obsahuje:
Protekt koncentrát - bylinný výluh ze šalvěje lékařské - zvyšuje obranyschopnost a odolnost okurek. Aplikuje se před nebo v době výskytu plísně okurkové.
Skleník protekt koncentrát -  bylinný výluh ze směsi bylin (převážně routa a saturejka) - zvyšuje obranyschopnost a odolnost okurek pěstovaných zejména ve sklenících, pařeništích nebo foliovnících. Aplikuje se před výskytem nebo v době výskytu svilušky chmelové.

Přípravky jsou vhodné pro ekologické pěstování, bez ochranné lhůty.

Návod k použití

Přípravky aplikujte samostatně (nemíchejte je do jednoho postřiku, jinak se snižuje účinnost přípravků). Předpokladem vysoké účinnosti obou přípravků je dobré pokrytí všech částí rostliny. Neaplikujte na listy na přímém slunečním záření.

Protekt koncentrát - aplikace postřikem od začátku června do poloviny července 1x týdně. Při častých dešťových srážkách 2x za týden
dávkování:
3 ml / 1 l vody (balení je na cca. 16,5 l aplikační kapalin)

Skleník Protekt koncentrát - aplikujte postřikem 1x týdně od poloviny června až do sklizně. Při velmi suchém počasí nebo ve sklenících v teplém letním počasí 2x za týden
dávkování:
4 ml / 1 vody (balení je na cca. 12,5 l aplikační kapaliny)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Dle situace volat záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření. K lékařskému ošetření vždy vzít s sebou originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list.
Při nadýchání: Přerušit expozici. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.
Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem. Objeví-li se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Dekontaminace. Symptomatická léčba.

Skladování přípravku

Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat mimo doash dětí a odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota do +30°C.

Složení

Protekt koncentrát - bylinný výluh (extrakt) ze šalvěje lékařské
Skleník protekt koncentrát - bylinný výluh (extrakt) ze směsi bylin (převážně routa a saturejka)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při  správném skladování

Balení

2 x 50 ml přípravku v plastové lahvičce + 1x odměrka
v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
EUH208 Obsahuje Šalvěj, Salvia officinalis, extrakt. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Tato směs není klasifikovaná jako nebezpečná. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. Zamezit úniku do životního prostředí, zabránit vniknutí do povrchových vod a kanalizace, podloží a půdy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: