No-Insect 100g Přírodní biocid proti lezoucím škůdcům a parazitům

Kód: 25543
157 Kč 129,75 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Přírodní biocidní přípravek s insekticidním a akaricidním účinkem určený k hubení mravenců, blech, rybenek, různých druhů brouků, čmelíka kuřího a dalších jiných lezoucích škůdců a parazitů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se o biocidní přípravek na bázi přírodní křemeliny z fosilních usazenin rozsivek. Prášek má insekticidní a akaricidní účinek, je tedy určen k hubení mravenců, blech, rybenek, různých druhů brouků, stínek, svinek, čmelíka kuřího a dalších jiných lezoucích škůdců a parazitů.
Obsahuje přírodní amorfní křemelinu z fosilních usazanin rozsivek. Škůdci či paraziti se sami popráší v důsledku své vlastní aktivity, případné jsou poprášeni při aplikaci. Následné dojde k rozpuštění kutikulárních tuků a tím k dehydrataci hmyzu. Škůdci umírají po několika hodinách.

Návod k použití

Přípravkem, který je ve formě prášku, se ošetří plochy kolem domu (např. terasa, vstupní dveře, okenní parapety) tak, aby hmyz neměl možnost aplikovaný přípravek obejít a musel přes tuto bariéru přelézt. Postačí 0,5-2 cm široký pruh. Vhodné je také ošetření skrytých koutů v domě, ve sklepě a v garáži, kde se hmyz rád schovává.
Přípravek účinkuje po dobu, dokud je zřetelně viditelný. Aplikace se opakuje dle potřeby. Při venkovním použití aplikujte opět po viditelném smytí přípravku.

Nepoužívejte na porézní povrchy, Nedávejte do krmiva.

Doporučené dávkování:
Plošně  30-50 g / 1 m²
Prášková bariéra cca - 5-10 na běžný metr, do výšky 2 mm a šířky 0,5 - 2 cm
Postřik 15 - 20 %, tzn. 150 - 200g přípravku na cca 850 ml vody. Roztok se musí dobře protřepat a hned aplikovat, protože se ve vodě rychle usazuje. Postřik je vhodný i na svislé povrchy.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě zarudnutí pokožky kontaktujte lékaře.
Při zasažení očí: vyplachujte oči čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat. Nevytírejte, přípravek je mechanicky abrazivní
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podejte 0,5 l pitné vody, v případě potřeby konzultujte s lékařem.

Skladování přípravku

výrobek skladujte v suchu po dobu nejméně 2 let od data výroby

Složení

1000g/kg křemelina

Balení

100 g v plastové lahvi s aplikátorem

Upozornění související s bezpečností

Zamezte vdechováni prachu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P501 Odstraňte obsah/obal předáním odpovědné osobě

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky proti lezoucímu hmyzu v domácnosti i venku
Záruka: 24 měsíců
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: