ATAK - DeltaCaps - 25 ml Univerzální insekticid s dlouhou dobou účinnosti.

Kód: 17288
177 Kč 146,28 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Koncentrát k přípravě postřiku proti lezoucímu hmyzu jako jsou štěnice, mravenci, blechy, rybenky, ale i stínky a svinky. Ošetří 100 m² plochy. Působí dlouhodobě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku ATAK - DeltaCaps

 • Postřik vytvořený z koncentrátu ATAK Delta Caps lze použít proti blechám, štěnicím i rybenkám.
 • Funguje i na stínky a svinky.
 • Podstatnou složkou přípravku je deltamethrin patřící do skupiny pyrethroidů.
 • Při kontaktu s hmyzem způsobuje insekticidní látka narušení normální funkce neuronového systému, což je pro škůdce smrtelné.
 • Různé druhy hmyzu reagují na přípravek různě rychle, k uhynutí dochází v rozpětí 1 – 24 h.
 • Efekt ATAK Deleta Caps po aplikaci postupně doznívá a díky tomu, že se nevypařuje, neztrácí ani po delší době svou účinnost.
 • Balení o objemu 50 ml je ideální pro vyhubení hmyzích škůdců ve větších místnostech či ve více menších místnostech, ať už se jedná o kanceláře, sklady, nemocniční prostory či školy.
 • Postřik naředěný z koncentrátu ATAK Delta Caps použijte všude tam, kde se stínky, svinky, rybenky, štěnice či blechy a jiný lezoucí hmyz pohybuje.
 • Nezapomeňte přípravkem ošetřit také všechny možné úkryty, hůře dostupná místa, kouty, podlahy kolem stěn, praskliny, okolí podlahových lišt apod.
 • Přípravek můžete také aplikovat přímo na škůdce.

Návod k použití ATAK - DeltaCaps

Postřik z přípravku ATAK Delta Caps připravte následně:

 • Do postřikovače nalijte 1 až 2 l vody, po té vlijte 50 ml koncentrátu a doplňte do objemu 5 l. Po té promíchejte a natlakujte postřikovač.
 • Pro ošetření 1 plochy vystačí 50 ml vzniklého roztoku.
 • Aplikaci provádějte bez přítomnosti kohokoli dalšího včetně zvířat.
 • Akvária spolu s květinami před ošetřováním přesuňte, nebo je alespoň řádně zakryjte.
 • Při ošetřování se vyhněte elektrickým zařízením zapojených v zásuvkách, dále potravinám a plochám, které bývají s krmivy a potravinami v kontaktu.
 • Pokud přesto dojde k jejich kontaminaci, před dalším používáním je nejprve omyjte vodou se saponátem.

Skladování přípravku

Přípravek ATAK Delta Caps skladujte v dobře větrané místnosti mimo dosah tepelných zdrojů a slunečního záření i mrazů při teplotách od 6° C – 40° C. Přípravky nechte v původním obale, skladujte odděleně od nápojů, krmiv a těkavých látek. Přípravek by měl být mimo dosah nepovolaných osob, dětí domácích zvířat.

Složení

Hydrocarbons, C10 - C13, aromatics, <1% naphthalene: 20 - 25 %
deltamethrin (ISO) , [(3 - fenoxyfenyl)kyanmethyl] - 3 - (2,2 - dibromvinyl) - 2,2 -
dimethylcyklopropan - 1 - karboxylát: 4, 9 %
Citric acid: 1 - 5 %
4,4' - methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan - 4,4' - diisokyanát: 0, 1 - 1 %
2,2 - iminodi(etha - 1 - amin), diethylentriamin: 0, 1 - 1 %
1,2 - benzoisothiazol - 3(2H) - on +, 1,2 - benzoisothiazolin - 3 - on: < 0,1 %

První pomoc při zasažení

V případě kontaminace kůže, zasažené místo ihned omyjte vodu s mýdlem. Je-li přípravkem kontaminovaný též oděv, vyperte jej. Dojde-li k pozření, nejprve vypláchněte ústa vodou, dále kontaktujte lékaře, zvracení vyvolejte jen na jeho doporučení. Dostane-li se postřik do očí, zasažené místo oplachujte po dobu 15 min. Po vdechnutí je nutné zajistit přísun čerstvého vzduchu a udržovat postiženého v klidu. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
Přípravek může vyvolat podráždění očí i kůže. Vdechnutí může vyvolat kašel a podráždění.
Také může způsobit žaludeční a střevní potíže, apatii, bolesti, závratě.

Balení

25 ml koncentrátu

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Zabraňte úniku přípravku či roztoku z něj do životního prostředí. Nesmí se dostat ani do kanalizace. Představuje nebezpečí pro včely. Při práci je nutné se chránit chemicky odolným oděvem, rukavicemi i brýlemi. Není vhodné nic konzumovat, ani pít či kouřit. Přípravek neslouží k ochraně zvířat před škůdci.

symbol-ghs02-100x100symbol-ghs08-100x100symbol-ghs09-100x100

nebezpečí

Věty o nebezpečnosti:
H226 - Hořlavá kapalina a páry
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem. Zákaz kouření
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení
P241 - Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí
P261 - Zamezte vdechování mlhu, aerosoly, páry
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P391 - Uniklý produkt seberte
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy

EUH věty:
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
EUH208 - Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky, prostředky a postřiky na hubení savého a žravého hmyzu
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: