Dobol fumigator 20g dýmovnice na hubení hmyzu

Kód: 13030
543 Kč 448,76 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Dýmovnice Dobol Fumigator pro úplné vyhubení veškerého hmyzu patří mezi přípravky proti hmyzu působící na celou škálu hmyzích škůdců od roztočů až po šváby.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Dobol fumigator 20g

  • Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje suchý insekticidní kouř.
  • Díky dýmu se jemné částečky aktivní látky šíří a pronikají do všech zákoutí a škvír.
  • Dýmem šířená účinná látka cyphenothrin (syntetický pyretroid), působí kontaktně na lezoucí i létající hmyz.
  • Při setkání s dýmem dochází k narušení nervového systému škůdců a jejich následnému rychlému uhynutí.
  • Dým se dostane opravdu téměř všude. Problém s neúplným vyhubením hmyzu nastává pouze v případech, kdy je v místnosti neprodyšná podlaha (linoleum, dlažba, plovoučka), pod kterou můžou být někteří škůdci ukryti.

Jak použít Dobol Fumigator

Z míst, které se chystáte ošetřit, odstraňte veškerá zvířata i málo odolné pokojové rostliny. Pokud jde o akvária, důkladně je zakryjte a vypněte vzduchování, případně je odkliďte. Zavřete okna i dveře a utěsněte větrací otvory. Naopak otevřete dvířka skříní, zásuvky a všechna místa, kde by se škodlivý hmyz mohl ukrývat.

Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje suchý insekticidní kouř. Díky dýmu se jemné částečky aktivní látky šíří a pronikají do všechzákoutí a škvír. Dýmem šířená účinná látka cyphenothrin (syntetický pyretroid), působí kontaktně na lezoucí i létající hmyz. Při setkání sní dochází u škůdců k narušení jejichnervového systému a následnému rychlému uhynutí.

- Strhněte hliníkový kryt z plastové dózy a vyjměte dýmovnici která je zabalená ještě v jednom hliníkovém obalu.- Plastovou dózu naplňte vodou po vyznačenou úroveň (zhruba 1cm vody) a umístěte ji doprostřed místnosti.- Dýmovnici vyjměte z hliníkového obalu a vložte ji do dózy s vodou tak, aby červená strana dýmovnice baly nahoře.- Otvory v dýmovnici nijak nepropichujte ani nezvětšujte- Urychleně opusťte místnost a nechte dýmovnici působit minimálně 3 hodiny.- Po návratu do místnosti důkladně vyvětrejte.

 Při ošetřování větších prostor použijte více dýmovnic.

Dávkování Dobol Fumigator

Dávkování přípravku proti lezoucímu hmyzu

Proti švábům, blechám, štěnicím, molům, broukům, pavoukům a mravencům a jinému lezoucímu hmyzu použijte jednu 20gramovou dýmovnici na 55 m² podlahové plochy nebo na 130 m³ prostoru. Při likvidaci blech nebo štěnic, které jsou velmi odolné doporučujeme použít po dýmovnici ještě postřik na štěnice a blechy Protect.

Dávkování přípravku proti létajícímu hmyzu

Proti mouchám, vosám, komárům, molům a jinému létajícímu hmyzu 1 dýmovnici ( 20 g) na 100 m² podlahové plochy nebo na 260 m³  prostoru.

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí výparů z dýmovnice na hubení hmyzu, přesuňte okamžitě postiženého na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv a udržujte jej v teple a v klidu. V případě zasažení kůže, odstraňte kontaminovaný oděv, místo důkladně opláchněte a následně omyjete mýdlem a vodou. Pokud dojde k zasažení očí, důkladně je vyplachujte po dobu několik minut. V případě, že postižený člověk má čočky, zkuste mu je před vymýváním sundat a pak až pokračujte v oplachování. Při požití vypláchněte ústa vodou, je-li postižený při vědomí. Nevyvolávejte zvracení. V případě přetrvávajících potíží v jakékoli z uvedených případůvyhledejte pomoc lékaře.

Složení Dobol Fumigator

Účinnou látkou v dýmovnici Dobol Fumigator je cyphenothrin v koncentraci 72g/kg.Jedná se o účinný syntetický pyrethoid blokující sodíkové kanály neuronových membrán hmyzu.

Skladování

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator skladujte v originálním neporušeném uzavřeném obale. Uchovávejte na suchém, dobře větraném místě při teplotě vyšší než + 5 °C. Neuchovávejte v blízkosti potravin, léků, krmiv, dezinfekce ani u obalů od uvedených látek.

Doba použitelnosti dýmovnice proti hmyzu

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek Dobol Fumigator nepoužívejte ve volné přírodě. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Pří manipulaci s přípravkem proti hmyzu dodržujte návod k použití. Lze použít pouze v původním balení.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dobol.png

Označení rizik:
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Preventivní opatření:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování mlhy.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitěsvlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obaltěsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platné legislativy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dýmovnice na štěnice
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.187 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Nevyplňujte toto pole:
L Avatar autora Starožitnictví 19.7.2022 15:41
Dobrý den, mám otázku, zda použití dýmovnice nepoškodí obrazy (plátno/olej) či jiné starožitné artefakty, jako je stříbro? litografie? staré knihy? Děkuji předem za Vaší odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora Starožitnictví 19.7.2022 17:44
Dobrý den, nejedná se o klasický kouř, ale mikroskopické prachové částečky které se rozptýlí ve vzduchu. Nesetkal jsem se s tím že by něco poškodil. Problém může být jen u elektriniky - zvlášť DVD přehrávačů, které může prach poškodit
M Avatar autora Marie 13.6.2020 16:35
Mravenec dřevokaz na chatě, dá se vyhubit? Kolik aplikací je třeba?
Odpovědět
A Avatar autora Marie 27.12.2020 14:23
Dobrý den, na dřevokazný hmyz dýmovnice není ideální :-( Dým se do dřeva nedostane.
S Avatar autora insekticidní dýmovnice 27.1.2020 09:57
Vážení, prosím o sdělení zda je možné použít insekticidní dýmovnici na hubení škůdců ( vlnatka ) ve skleníku s kaktusy a jinými rostlinami. Děkuji Synáček
Odpovědět
A Avatar autora insekticidní dýmovnice 27.12.2020 14:24
Dobrý den, výrobce nedoporučuje použití v místnostech kde jsou rostliny. Sice jsem se s tím ještě nesetkal, ale nějaké citlivější rostlině by to mohlo uškodit. Na vlnatky doporučím spíš Mospilan.
A Avatar autora Dýmovnice proti hmyzu 20g - Kouř 20.1.2020 05:50
Dobrý den, objevily se mi doma štěnice a rozhodl jsem se použít dýmovnici proti hmyzu a postřik na štěnice. Mám ale dotaz k dýmovnici. Jak velké je zakouření klasické bytové místnosti? Nerad bych si při následném odvětrání na sebe přivolal hasiče, protože se bude "valit" kouř z okna. Máte s tímto prosím nějakou zkušenost?Děkuji a přeji hezký den
Odpovědět
A Avatar autora Dýmovnice proti hmyzu 20g - Kouř 20.1.2020 14:07
Dobrý den, dýmovnice je určena pro použití v bytech. Nejde o klasický kouř - z dýmovnice se uvolňují do vzduchu jemné částečky prachu, které následně sednou na zem. Pokud necháte působit alespoň 3 hodiny, potom stačí otevřít okna a vyvětrat vzduch, Žádný dým se z oken valit nebude Petr Helekal
P Avatar autora červotoč 26.11.2019 13:07
Dobrý den, budu s touto dymovnicí úspěšný pri hubení červotoče? (nevim v jajem kusu nabytku je).... Pokud ano, je nutné odstraňovat textil... Matrace a podobně?.... Nebo je dráždivý jen dým? ////Zlámal
Odpovědět
A Avatar autora červotoč 26.11.2019 13:22
Dobrý den, pomocí této dýmovnice (ani žádné jiné) se červotoče nezbavíte. Dým pronikne jen na okraj chodbiček, takže nějaké červotoče zabije, ale vše co je ve dřevě hlouběji přežije. Lepší bude postiřený nábitek natřít lignofixem (tím dražším, který se používá na již zasažené dřevo) Textil ani matrace není potřeba odstraňovat. Dým se nesmí dostat do kontaktu s domácími zvířaty nebo jídlem. Petr Helekal
M Avatar autora použití proti štěnicím 6.9.2019 08:27
Dobrý den, chci se zeptat za jak dlouho znovu použití dýmovnice na štěnice opakovat? Děkuji
Odpovědět
A Avatar autora použití proti štěnicím 6.9.2019 08:45
Dobrý den, dýmovnice je dobrá na první zásah - zabije vše živé k čemu se dým dostane. Nedokáže ale zabít vajíčka štěnic, případně štěnice ukryté pod neprodyšnou podlahou (linoi, plovoučka, dlažba,...) Proto je po dýmovnici vhodné použít postřik protect, který je pro štěnice toxický i po zaschnutí.