FlyCip 500 ml Postřik k hubení létajícího hmyzu

Kód: 15071
208 Kč 171,90 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
21.1.2020

Postřik určený na likvidaci všech druhů létajícího hmyzu. Díky kombinaci 3 účinných látek však FlyCip působí účinně i proti odolným druhům jako jsou štěnice a blechy. Díky mechanickému rozprašovači se velmi snadno aplikuje. Při správném použití účinkuje FlyCip i několik týdnů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika insekticidu FlyCip

Dříve se přípravek Fly Cip prodával pod názvem FOVAL RTU a byl určen k hunebí štěnic a jihého hmyzu. Protože ale došlo ke zvýšení koncentrací účinných látek, přípravek byl přeregistrován a změnil se jeho název i použití na Flycip určený k hubení létajícího hmyzu. V současnosti obsahuje kombinaci insekticidních látek cypermethrin a tetramethrin. Obě látky patří mezi syntetické pyrethroidy. Jejich struktura je odvozená od přírodního insekticidu - pyrethinu, který je přirozenou součástí kopretiny starčkolisté. Pyrethroidy působí rychle nervovou soustavu hmyzu a způsobují jejich paralýzu a následné uhnytí. Pro zvýšení účinků insekticidů je ve složení přítomen synergista piperonylbutoxid. FlyCip je vhodný zejména pro užití v interiéru, kde jeho účinek může trvat i několik týdnů. Oproti tomu půda a rostliny jej velmi rychle odbourávají; voda a vzduch urychlují rozklad účinných složek. Přípravek Fly Cip je škodlivý pro vodní organizmy.

Návod k použití FlyCip

Postřik prostřepejte a následně aplikujte na místa výskytu hmyzu. V případě potřeby postup zopakujte.

První pomoc při zasažení

Dojde-li k zasažení očí, nejprve vytáhněte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a následně začněte oplachovat otevřené oči po dobu 15 minut. V případě zasažení kůže, sundejte nejprve kontaminovaný oděv a po té zasažené místo důkladně omyjte. Potřísněné oblečení vyperte. Při vdechnutí je nutné zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Dojde-li k pozření, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V žádném případě nevyvolávejte zvracení.

Skladování přípravku FlyCip

Skladujte na dobře větraném místě odděleně od potravin, zamezte dětem v přístupu k příprtavku. Přípravek proti hmyzu FlyCip je vysoce hořlavý. Chraňte jej od zdrojů tepla, otevřeného ohně, jisker apod.

Složení FlyCip 500 ml

Hlavni složkami přípravku proti hmyzu FlyCip jsou (koncentrace uvedená v %):Cypermethrin 0,2%Tetramethrin 0,2%Piperonyl butoxid 0,5%

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení FlyCip

500ml v plastové lahvi s rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

Přípravky proti štenicím a blechám Protect jsou vysoce hořlavé. Chraňte je před otevřeným ohněm i horkými povrchy. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Sprej neslouží k ošetření zvířat. Přípravek je zakázáno používat v rozporu s etiketou, k jiným účelům, jiným způsobem, či v rozporu s platnými právními předpisy.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P391 Uniklý produkt seberte.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Postřiky na štěnice
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: