Hagopur - sada ohradníků divoká prasata

Kód: 35512
1 280 Kč 1 057,85 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Cenově výhodná sada pachových ohradníků proti černé zvěři. K ochraně a ke snížení škod způsobených divokými prasaty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika produktu

Sada pachových ohradníků - ochrana před divokými prasaty HAGOPUR je určený k vytvoření pachového plotu, který ekektivně ochrání pozemky proti divokým prasatům. Slouží k významnému snížení škod způsobených černou zvěří v oblastech pěstování kukuřice, chmele, vína, na zahradách, loukách, k ochraně lesa a a všude tam, kde je pohyb divokých prasat nežádoucí.
Aby si prasata na zápach nezvykla, je dobré střídat pachové koncentráty červený a modrý, které mají různá složení.
Významného ochranného účinku se dosáhne nejlépe v kombinaci s vlaječkami z hliníku. Proto nabízíme tuto sadu v praktickém kufříku za zvýhodněnou cenu.

Návod k použití

Zhotovené hliníkové vlaječky roztáhněte tak, aby mohl vznikat zvuk. Volně je zavěste (do výše pasu) na stromy, keře ve vzdálenosti cca. 10m od sebe. Lahev s HAGOPUR Odpuzovačem divokých prasat dobře protřepejte, sundejte ochranné víčko a nastříkejte jej na plstěné polštářky na hliníkových vlaječkách. V době rizika vzniku škod nezapomeňte opakovat aplikaci každé 4 týdny.

Jedna láhev přípravku obsahuje asi 150 dávek

Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice!!!

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit bezpečnostní list. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.                                                                            
Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích volejte lékaře. Při ztrátě vědomí transportovat ve stabilizované poloze. Při potížích s dýcháním použijte kyslík.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody. V případě podráždění kůže vyhledejte lékaře.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Při požití vypláchnout ústa velkým množstvím vody (pouze je -li postižený při vědomí) a získat okamžitou lékařskou pomoc
Akutní a opožděné symptomy a účinky:  Nejsou známy žádné

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: První pomoc, dekontaminace, symptomatická léčba.

Skladování přípravku HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat

Chraňte před mrazem. Při uskladnění láhev musí stát. Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla. Skladovat a převážet vždy jen zajištěné ochranným víčkem.

Složení

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1 1,0g/kg
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6 4,66g/kg

Obsahují propan

Doba použitelnosti

záruka 24 měsíců

Balení

Přenosný kartonový kufřík obsahuje:

  • HAGOPUR Koncentrát prasata červený 400ml
  • HAGOPUR Koncentrát prasata modrý 400ml
  • HAGOPUR Aluminiové vlaječky 10ks
     

Upozornění související s bezpečností

Při použití je nutné řídit se pokyny na etiketě.Neužívat v uzavřených prostorách! Přípravek není určen pro průmyslové použití.
Telefoní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2nepřetržitě tel: +420224919293, +420224915402.5.

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře, doporučujeme lékaři předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.Při běžných podmínkách nehrozí žádné nebezpečí.Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepít a okamžitě vyhledat lékaře!

HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat červený

100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315
Dráždí kůži.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
PP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny,a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
102

HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat modrý

100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
PP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny,a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
102

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Pachové ohradníky
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: