Pachový ohradník Pacholek - koncentrát kuna Pachový koncentrát proti kunám 250ml

Kód: 28344
588 Kč 485,95 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Pachový koncentrát PACHO-LEK proti kunám obsahuje látku která účinně odpuzuje kuny po dobu až 3 měsíců.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu

S pomocí pachového koncentrátu proti kunám vytvoříte pachovou bariéru, která efektivně ochrání budovy nebo auta před přítomností kun.

Vhodné proti

Pachový koncentrát kuna je vhodný pro pachové ohradníky proti kunám.

Použití pachového koncentrátu

Pachový koncentrát se aplikuje do vytvrzené polyuretanové pěny s otevřenými póry. Nikdy nepoužívejte klasickou stavební pěnu, které nemá vlastnosti potřebné k absorbci a udržení pachového koncentrátu. Ušetříte sice nějaké peníze za levnější pěnu, ale výsledný efekt bude nevalný a krátkodobý. Pachový odpuzovač kun můžete aplikovat i na nasákavé materiály. Nejdelšího účinku ale dosáhnete aplikací do PU koulí vytvořených z nosiče pachového koncentrátu.

Odpuzování kuny z půdy

Pokud kuna chodí například na půdu, můžete odpuzovačem postříkat staré desky, hadry, izolační vatu, v místě vstupu nebo pobytu kuny. Neaplikujte pachový koncentrát do interiérů kde by vám jeho zápach vadil.

Odpuzování kuny z motorového prostoru auta

Pokud vám kuna chodí spát do motoru auta, kde kouše izolaci, kabely nebo hadičky, zabráníme tomu tak, že pod motor auta umístíme misku s pachovým nosičem nainjektovaným pachovým koncentrátem proti kunám. Nikdy nestříkejte koncentrát přímo do motoru auta - zápach by obtěžoval i vás.

  • do vytvrdlé polyuretanové pěny udělejte tužkou, šroubovákem nebo jiným ostrým předmětem 3 otvory do hloubky asi 3cm
  • do otvorů vložte trubičku aplikátoru pachového koncentrátu, asi centimetr povytáhněte, a stlačte aplikátor na 1-2 vteřiny
  • neaplikujte koncentrát na povrch PU koulí - déšť by ho rychle spláchl
  • Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice

Dávkování pachového koncentrátu

Aplikaci pachového koncentrátu proti kunám opakujte po 2-3měsících. V období zvýšené aktivity a vyššího nebezpečí způsobení škod můžete aplikovat každý měsíc.

Balení

250ml ve spreji s aplikátorem

Údaje související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Po skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem. Kůži ošetřete krémem.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

Nebezpečí

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerová; propan-2-ol; aceton

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.  Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka: 2 roky
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
1x
Nevyplňujte toto pole:
1
M Avatar autora | 31.8.2020
nefunkční..mimo strašného sradu to nic nedělá a kuna si ve střeše hryže dál.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: