HAGOPUR Pachový koncentrát 500ml pachový ohradník k silnici

Kód: 35503
602 Kč 497,52 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Pachový plot – koncentrát je přirozená účinná látka speciálně vyvinuta především k ochraně zvířat před silničním provozem. Díky citlivosti na účinnou látku zůstávají zvířata ve svém rodném a přirozeném stanovišti. Obsah stačí pro kompletní obnovu pachového plotu umístěného ve dvou řadách v délce 500 m podél jedné strany silnice.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku HAGOPUR Pachový koncentrát 500ml

Pachový plot – koncentrát je přirozená účinná látka, která se dávkuje a aplikuje pomocí aplikátoru na pachové ploty. Žádoucího dlouhodobého účinku dosáhneme pouze v součinnosti s předem aplikovanou pachovou pěnou (nosný materiál s funkcí zásobníku). Díky citlivosti na účinnou látku zůstávají zvířata ve svém rodném a přirozeném stanovišti. Použitím se zvyšuje pozornost zvěře, která však zůstává ve svém přirozeném životním prostředí a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu.

Návod k použití HAGOPUR Pachový koncentrát 500ml

Láhev dobře protřepejte. Vyklopte aplikátor a zasuňte do připravených pěnových koulí. Použijte vhodné rukavice, aplikujte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.
Do ztvrdlých pěnových koulí/ pruhů zapíchněte aplikátor a vstříkněte do pěny pachový koncentrát (asi 2 sek.). Tím zajistíte účinek pachového plotu až po dobu dalších 3 měsíců.
Jedna nádoba obsahuje asi 500 ml, tzn. obsah stačí pro kompletní obnovu pachového plotu umístěného ve dvou řadách v délce 500 m podél jedné strany silnice.

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení
Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy. Při dýchacích obtížích dát kyslík.
Styk s kůží:
postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštívit lékaře.

Skladování přípravkuHAGOPUR Pachový koncentrát 500ml

Craňte před slunečním zářením a teplotám vyšším 50 °. Chraňte před mrazem. Pozor! Nádoba musí při skladování stát! Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou!

Složení HAGOPUR Pachový koncentrát 500ml

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6
Obsahuje: propan

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 18 měsíců od data výroby (viz. víčko nádoby)

Balení

Obsah: 500 ml

Upozornění související s bezpečností

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně

Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.

symbol-ghs02-100x100symbol-ghs07-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout.
H315 H315 Dráždí kůži.
H319 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte.
P211 P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení.
P251 P251 Nepropichujte ani nespalujte ani po použití.
P280 P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 + P351 + P338 P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstraňte stávající kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: