Plantella Zahrada pro zdravou úrodu 1 l 100% přírodní

Kód: 41646
98 Kč 80,99 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Přírodní organické hnojivo na bázi extraktů z mořských řas pro přirozenou výživu a podporu vitality rostlin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý vodní přípravek z mořských řas (Ascophyllum nodosum) slouží pro rostliny jako přirozená výživa. Obsahuje fyziologicky aktivní látky a malé množství stopových prvků. Aplikace přípravku pozitivně napomáhá rozvoji kořenového systému a umožňuje optimální růst a vývoj rostlin a zvýšení jejich výnosu.

Tekuté organické hnojivo určené pro zeleninu, ovoce, bobuloviny, jahody a okrasné rostliny.

Návod k použití

Aplikaci provádíme zálivkou nebo postřikem na list.

Doporučené dávkování:
zálivka : 15 ml hnojiva do 1 l vody cca na 2 ošetřované plochy
postřik na list : 10 ml hnojiva do 1 l vody

Zelenina, luštěniny, brambory: zálivka každých 10 až 14 dnů, počátek kveteni až do obdobi 3 týdnů před sklizni.
Jádroviny, peckoviny, vinná réva: listová aplikace každé tři týdny, před rozkvětem až do období 3–4 týdny před sklizní.
Okrasné rostliny (balkónové a hrnkové kvétiny, růže, dřeviny): zálivka 1x za týden během vegetačního období. Přípravek se používá od prvních naplno rozvitých listů až do konce vegetace.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Osobám v bezvědomí nepodávat jídlo ani pití. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a dbejte prùchodnost dýchacích cest.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch - opusťte kontaminované prostředí. Projeví-li se symptomy, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Časti těla, které přišly do styku spřípravkem ihned omývat velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí: Otevřené oči i pod očními víčky ihned vyplachovat pod velkým množstvím tekoucí vody. Pokud podráždění neustoupí, vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení! Vypláchnout ústa vodou! Vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list či etiketu.

Skladování přípravku

skladujte v suchém a chladném prostředí v originálním balení při teplotě 0°C - 40°C, hnojivo nesmí zmrznout

Složení

celkový dusík jako N v % max. 0,2
celkový draslík jako K2O v % max. 0,2
sodík jako Na v % max. 0,5
chloridy jako Cl v % max. 0,3
hodnota pH 7,0 9,0

Balení

1 l přípravku v plastové lahvi + odměrka

Upozornění související s bezpečností

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce a ošetřete reparačním
krémem.

symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Organická hnojiva
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: