Aversol 1kg proti okusu stromků trvanlivý repelentní přípravek sloužící k ochraně proti okusování a požírání stromků zvěří

Kód: 30423
128 Kč 105,79 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Tento trvanlivý repelentní přípravek slouží k ochraně proti okusování a požírání lesních a okrasných kultur zvěří a proti ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci. Může být použit jak k zimní, tak k letní ochraně. Je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se o pastovitou směs bílošedé barvy charakteristického zápachu, působícího na čichové i chuťové smysly zvířat. S okousanými a požranými dřevinami se potýkáme často v zimním období v lokalitách v blízkosti lesa apod. Okousaná kůra či požrané části dřevin se mohou objevovat ale i v průběhu roku. Často jsou napadány mladé rostliny, které pro srnu, jelena, zajíce a další, představují snadno získatelnou stravu. Tento přípravek úspěšně funguje díky odpudivému chuťovému účinku hořké chuti, částečně pachovému účinku účinné látky thiram, částečně odpudivě působícímu zbarvení přípravku (žlutošedé až bílé barvy) a částečně zábranovému účinku zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených dřevinách. Tato kombinace účinků zvíře od jeho počínání dokonale odradí. Aversol je velmi trvanlivý a je neškodný jehličnanům i listnáčům. Může být použit jak k zimní, tak k letní ochraně sazenic. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Používá se také k postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období.

Návod k použití

Použivejte k postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Před použitím je nutné Aversol důkladně promíchat. Postřik rychle zasychá. Lze aplikovat i při teplotách těsně nad bodem mrazu, bez vlivu na odlupování nebo sprášení filmu. Aplikace je možná i na vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období. Sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají gumovou rukavicí, speciálními kartáči na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic.

Aplikační dávka vody: Při aplikaci nátěrem rukavicí se přípravek neředí, při aplikaci nátěrem kartáči se může mírně ředit vodou do poměru 5:1 (přípravek : voda). Při aplikaci postřikem proti zimnímu okusu se přípravek ředí s vodou v poměru 5:1 až 4:1 (přípravek : voda), proti letnímu okusu v poměru 2:1 (přípravek : voda).

Nátěr: 3 - 5 kg / 1000 ks sazenicPostřik: 4 - 6 kg / 1000 ks sazenicDávku v rámci uvedeného rozpětí volte podle intenzity předpokládaného výskytu. Po 3-5 letém období nepřetržitého používání přípravku na stejné lokalitě doporučujeme provést změnu za jiný přípravek s jinou účinnou látkou.  

Nejvyšší počet aplikací: 2 x za vegetaci  

Skladování přípravku

Skladujte v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy

Složení

Účinná látka / obsah: Thiram (tetramethylthiuramdisulfid) 37,5 g/kg

První pomoc při zasažení

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a 10 tablet medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení ! Postižený, který požil AVERSOL nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C.

Balení

Plastový obal o objemu 1000 ml.

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svgsymbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P261:
Zamezte vdechování aerosolů.
P273:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280:
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P333 + P313:
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P391:
Uniklý produkt seberte.
P501:
Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemická ochrana / postřiky stromků proti okusu zvěří
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: