INPORO PS Proti mšicím, sviluškám a puklicím 10ml Koncentrát

Kód: 17090
64 Kč 52,89 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Koncentrát na přírodní bázi proti mšicím, sviluškám, štítenkám a puklicím.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Proti mšicím a sviluškám 10ml

Insekticid na přírodní bázi proti mšicím, sviluškám, štítenkám a puklicím na zelenině, jabloních, jahodách, rybízu, maliníku, a na okrasných rostinách. Lze použít i na pokojové rostliny. Slouží k podpoře zdravotního stavu rostlin. Přípravek na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Pro jaké rostliny a škůdce se dá přípravek použít

  • ovocné dřeviny (jabloň) -  mšice, svilušky, štítenky, puklice
  • ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice
  • zelenina mšice, svilušky, štítenky, puklice
  • okrasné rostliny - mšice, svilušky, štítenky, puklice

Návod k použití

Aplikace se provádí postřikem. Postřik venku provádějte brzy ráno nebo pozdě večer, tj. před nebo po skončení letu včel, nejlépe při nízké vlhkosti vzduchu (bez deště), aby pomocný prostředek na rostlině rychle zaschl. Aplikaci můžete provést i v interiéru (byty, kanceláře, aj.). Aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky. Před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše

jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte nebo při počátku výskytu škůdců
rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte v době jen od rašení do fáze vývoje prvních květů
zelenina - ošetřujte postřikem ihned po zjištění výskytu prvních škůdců

okrasné rostliny - ošetřujte postřikem ihned po zjištění výskytu prvních škůdců

Dávkování

polní plodiny 4 ml 2 l vody/ 100 m2 (0,2%) - mšice, svilušky, puklice, štítenky
ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) 0,2 – 0,3 % (20 – 30 ml/10 l vody) od: rašení, vývoje pupenů, do: fáze vývoje prvních květů - mšice, svilušky, puklice, štítenky
ovocné dřeviny (jabloň) 0,2 – 0,3 % (20 – 30 ml/10 l vody) od: rašení, vývoje pupenů, do: vývoje květenství, fáze růžových poupat, od: fáze kvetení do: vývoje plodů (malé velikosti) -  mšice, svilušky, puklice, štítenky
zelenina 6 – 12 ml 6 l vody/100 m2 (0,1 – 0,2 %) - mšice, svilušky, puklice, štítenky
okrasné rostliny 12 – 18 ml 6 l vody/100 m2 (0,2 – 0,3 %) -  mšice, svilušky, puklice, štítenky

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným prostředkem nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. slzemí, zatrudnutí, pálení očí; přetrvávající podráždění kůže apod.) nebo v připadě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání
lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbaloveho letáku a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem. Skladujte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

dokusát sodný 600 g/l (57,5 - 62,5 % hmot.)

Balení

10 ml přípravku, plastová lahvička s odměrkou v kartonove krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností   

symbol-ghs05-100x100

NEBEZPEČÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadu nebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.


Doplňkové informace:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti hmyzu a dalším škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: