Fast M 500ml náhradní náplň Náhradní náplň insekticidního přípravku na mandelinky, mšice, housenky a jiné savé a žravé škůdce

Kód: 17225
108 Kč 89,26 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Insekticidní postřik určený na ochranu rostlin k hubení škodlivého savého a žravého hmyzu jako jsou mandelinky, mšice, housenky, dřepčíci, květopas jahodníkový aj. Přípravek je určen k přímému použití bez ředění.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Fast M 500ml náhradní náplň

Jedná se o insekticidní sprej, který je určený k hubení savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech, sklenících.
Oblast použití: brambory, rajčata (mandelinka bramborová, mšice), jahodník (květopas jahodníkový), zelenina brukvovitá (housenky, dřepčíci, pilatky, krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový), jádroviny, peckoviny mimo meruňku a broskvoň (saví škůdci, žraví škůdci) a okrasné rostliny, neplodící ovocné dřeviny (saví škůdci, žraví škůdci).
Přípravek je ve formě kapaliny určené k přímému použití bez ředění. Jedná se o náhradní náplň od Fast M 500ml sprej

Návod k použití

Před použitím důkladně protřepejte. Je třeba nasadit mechanický rozprašovač (není součástí tohoto balení) z Fast M 500ml sprej nebo přípravek přelít do čisté láhve s mechanickým rozprašovačem.Vlastní ošetření provádějte ze vzdálenosti asi 25 cm. U mandelinky bramborové – aplikujte na nejmladší stadia larev. U květopasa jahodníkového – aplikujte do rozkvětu. U ostatních škůdců – aplikujte při výskytu. Postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Neošetřujte při přímém slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (například mravenčení, brnění v obličeji nebo na rukou) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety/štítku/příbalového letáku.První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky zajistěte odborné lékařské ošetření.První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

Skladujte v originálních obalech při teplotě +3 až + 30°C.

Složení

Účinná látka: Deltamethrin 0,12 g/l tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

500 ml kapaliny k aplikaci bez ředění, v plastové láhvi

Upozornění související s bezpečností

Při ošetřovaní okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin na zahrádkách: Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti hmyzu a dalším škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: