Bros - měkká návnada na myši a potkany Deratizační měkká návnada, která je mimořádně atraktivní pro hlodavce.

Kód: 19381
78 Kč 64,46 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Deratizační měkká návnada, která je mimořádně atraktivní pro hlodavce. Používá k hubení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Měkká návnada na myši a potkany

Tato deratizační návnada je mimořádně atraktivní pro hlodavce díky její formě. Jedná se o pastu v sáčcích z jedlého papíru, která je měkká a vlhká, podobně jako čerstvé potraviny. Je odolná proti vlhkosti a plísním, což umožňuje její použití v jakémkoli místě a za jakýchkoliv podmínek (včetně chladírenských skladů, chovatelských budov, atd.). Je určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus). Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že si hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Každý sáček obsahuje 20 g nástrahy.

Návod k použití

Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci a staničky umístěte pouze na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců. Před aplikací přípravku odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možností zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.
Dávkování:
Myš domácí: 60 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Potkan a krysa: 100 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat. Deratizační staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte. Poškozenou nástrahu nahraďte nástrahou čerstvou. Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevymizí. Během deratizačního zásahu je nutné, minimálně v době kontrol a doplňování deratizačních staniček, sbírat uhynulé hlodavce a likvidovat je v souladu s právními předpisy. Pokud je nástraha trvale spotřebovávána zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa. V soukromých objektech, sklepích, garážích, zahradních stavbách apod. může být přípravek použit neprofesionálně. Ve veřejných budovách a provozovnách, úřadech a průmyslových a komerčních objektech a jejich bezprostředním okolí, musí být přípravek používán profesionálně. Přípravek může být aplikován jen na místa skutečného výskytu myší domácích, potkanů a krys. Hlodavci začínají hynout za 3-5 dní po konzumaci nástrahy. Po vymizení potkanů odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné zavlečené zbytky nástrahy. Pokud se hlodavci na ošetřené ploše znovu objeví, deratizační zásah opakujte.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskoupomoc.
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějteotevřené oči nejméně 10 minut. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte osobě v bezvědomí nic do úst.Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případěpožití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny azahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.0029g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

150g (15 sáčků po 10ti gramech)

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení:Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje apostupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem,domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Neodstraňujte nástrahu ze sáčků. Veřejná místa, kde bylpřípravek umístěn, by měla být označena výstražnou značkou s informacemi o riziku primární a sekundárníotravy antikoagulancii a o první pomoci při otravě. Pokud je to možné, před použitím produktu informujte všechnyosoby, které mají být o likvidaci hlodavců předem informovány. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: "obsahuje rodenticid", "neotevírat a nehýbat", "v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum" a současně uveďte telefonní číslo takového střediska.Zabezpečte nástrahu, abyste zabránili jejímu odnášení z nástrahové stanice. Během procesu nečistětenástrahové stanice vodou. Aby se zabránilo riziku sekundární otravy, pravidelně a často vyhledávejte aodstraňujte mrtvé hlodavce (např. dvakrát týdně). Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů apovrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte aninekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem.Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamořeníhlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Pokud je spotřeba nástrahy relativně nízká na danou velikost populacehlodavců, zvažte přesunutí stanic na jiné místo a změnu složení nástrahy. Nepoužívejte déle než 35 dnů, pokudhlodavci po této době stále působí, identifikujte nejpravděpodobnější příčinu, včetně rezistence na antikoagulantyu hlodavců. V takovém případě, je-li to možné, zvažte použití neantikoagulačního rodenticidu nebo silnějšíhoantikoagulantu nebo pasti jako alternativní metodu likvidace hlodavců. Pokud jsou tato opatření neúčinná,kontaktujte výrobce nebo vyškoleného odborníka.Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku vsouladu s platnými předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na hubení a likvidaci potkanů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: