Česneková dýmovnice Fortefog Greenhouse SG - 30g Fumigátor dýmu pro ochranu rostlin ve skleníku

Kód: 17324
192 Kč 158,68 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Fumigátor česnekového dýmu určený pro použití do skleníků a foliovníkú. Slouží pro zvýšení obranyschopnosti rostlin vůči škodlivému hmyzu a zároveň tento nechtěný hmyz ze skleníku vyžene.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Česneková dýmovnice Fortefog Greenhouse SG - 30g

Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje hustý bíly dým s velmi silným česnekovým aroma. Česnek jakožto přirozená nutriční živina podporuje zdravý a vyrovnaný růst rostlin a zvyšuje jejich obranyschopnost vůči škodlivému hmyzu jako jsou např. mšice či molice. Dýmovnice je určená pro všechny rostliny pěstované ve skleníku nebo fólivoníku jako rajčata, okurky, papriky, okrasné rostliny aj.

Jak dýmovnici použít

před aplikací

Objekt před dýmováním je nutné zatěsnit – všechna okna, dveře a ostatní otvory ošetřovaného objektu musí být po dobu fumigace uzavřeny, aby dým nemohl unikat. Několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování suché.Nikdy ale neošetřujte rostliny, jejichž kořeny jsou suché..

Dávkování přípravku

30 g na 20 m3

aplikace

Aplikace proveďte v pozdním odpoledni nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C.

Umístěte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či foliovníku (počet dýmovnic se vypočítá dle kubatury ošetřovaného prostoru).
Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah. Poté odstraňte plastové víčko a zapalte vyčnívající knot. Při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu. Produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu. Zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru.

Ponechte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny. Během této doby nesmí do ošetřovaného prostoru NIKDO vstoupit. Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

Dýmovnice musí vždy celá vyhořet. Je určena pouze pro jedno použití.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávají-li dýchací potíže, slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě jakýchkoliv pochybností, kontaktujte lékaře a ukažte mu letáček či bezpečnostní list.
Při zasažení kůže: Sestřeste prostředek z kůže a z oděvu. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.
Při nadýchání: Přerušit práci, opustit zamořený prostor. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistěte tělesný a duševní klid.

Složení

Účinná složka: česnekový olej 63 g/kg

Skladování

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +5° až + 30°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

Doba použitelnosti

nejméně 2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Při aplikaci: Při práci i po ní, až po odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Nepoužívejte kontaktní čočky při aplikaci přípravku. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!
Po aplikaci: Po skončení práce a odložení všech ochranných pracovních pomůcek se osprchujte. Nečistoty z vlasů je třeba umýt, případně vyčesat pomocí kartáče. Ponechte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny. Během této doby nesmí do ošetřovaného prostoru NIKDO vstoupit. Během této doby do ošetřovaných prostor nevstupujte. Pokud je nutné do skelníku/foliovníku vstoupit, pak je nutné být vybaven ochrannými pracovními prostředky (obličejová maska podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136 s vhodnými fi ltry. Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak tento ochranný oděv, resp. očistěte.

symbol-ghs07-100x100

varovánÍ

H-věty:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oblek/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nsazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: