Mistral proti plevelům v bramborách 2x10g půdní herbicid hubící plevele v bramborách

Kód: 17314
102 Kč 84,30 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Půdní a listový herbicidm určený pro hubení plevelů v bramborách. Aplikuje se postřikem ihned po výsadbě brambor. Účinkuje i na plevele vzcházející po aplikaci herbicidu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Mistral proti plevelům v bramborách

Jedná se o půdní a listový herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí hubící dvouděložné plevele v bramborách. Mechanizmus účinku u herbicidu Mistral je založen na zabránění fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Obsahuje účinnou látku metribuzin, který je přijímán kořeny, listy a stonky plevelů. Účinná látka je dále v rostlinách systémově rozváděna cévními svazky. Protože je metribuzin účinný rovněž přes půdu, účinkuje i na plevele vzcházející po aplikaci herbicidu. Vlhké půdní podmínky zvyšují účinnost u preemergentních (před vyklíčením) aplikací.

Návod k použití přípravku Mistral proti plevelům v bramborách

Aplikace se provádí postřikem na půdu (po zasetí). Postřik provádějte max. 1x za vegetaci. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázané míchat koncentráty, přípravky rozpouštějte jednotlivě. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Použití a dávkování:
> brambor - plevele dvouděložné jednoleté 5 g / 100 2,5 l vody / 100 nebo 10 g / 200 5 l vody / 200 preemergentně po poslední proorávce naslepo
> brambor - plevele dvouděložné jednoleté - 5 g / 100 2 - 3 l vody / 100 nebo 10 g / 200 4 - 6 l vody / 200 , postemergentně do 10 cm výšky bramboru

Spektrum účinnosti:
PRE aplikace – plevele citlivé: heřmánek terčovitý, heřmánkovec nevonný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, violka rolní, zemědým lékařský plevele méně citlivé – opletka obecná v dávce 5 g / 100 m²

POST aplikace – plevele citlivé: heřmánek terčovitý, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, zemědým lékařský plevele méně citlivé: heřmánkovec nevonný, hluchavka objímavá, violka rolní

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: metribuzin 700 g/kg (70 %)

Balení

2 x 10g přípravku v sáčcích v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Likvidace a hubení plevele v bramborách
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: