Modrá skalice 500g Měďnaté hnojivo pro potlačení výskytu mechů, lišejníků nebo chorob rostlin a pro doplňkovou výživu plodin s výššími nároky na měď

Kód: 17252
132 Kč 109,09 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Využití modré skalice (síranu měďnatého) je mnohostranné. Modrá skalice je ideální a účinný přípravek v boji proti mechům, lišejníkům a jiným chorobám rostlin. Její použití je velmi snadné, rychlé a levné. Zároveň slouží jako měďnaté hnojivo pro doplňkovou výživu plodin s výššími nároky na měď. Aplikuje se postřikem nebo zálivkou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Modrá skalice neboli Síran měďnatý (CuSO4) je anorganická sloučenina. Jení využití je mnohostranné. Její využití je oblíbené a zároveň snadné, rychlé a levné v boji proti mechům a lišejníkům - funguje i v trávě. kdy mech politý roztokem postupně odumře. Modrá skalice je velmi účinná i proti dalším chorobám rostlin. Skalice modrá je měďnaté hnojivo, které se využívá pro doplňkovou výživu zemědělských plodin s vyššími nároky na měď jako je pšenice, ječmen, oves, jetel, luskoviny a  další. Měď pozitivně ovlivňuje stabilitu chlorofylu a prodlužuje tak období aktivní fotosyntézy. Charakteristickým znakem nedostatku mědi jsou bílé skvrny a bílé špičky listů, projevují se chronická onemocnění. Postižené rostliny mohou růst zpočátku normálně, postupně ale dochází k jejich zasychání a změně barvy do silně žlutého odstínu. Pokud rostliny trpí nedostatkem mědi, tak se výrazně snižuje i jejich schopnost využití dusíku z hnojiv. Nedostatek mědi se projevuje především na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po extrémním vápnění a také na půdách s vyšším obsahem organické hmoty. Aplikace modré skalice je snadná, provádí se postřikem nebo zálivkou.

Návod k použití

Ke hnojení se používá v dávce cca 0,5 g/m2.Na půdách s nízkým obsahem mědi se doporučuje předseťové máčení semen v roztoku 0,02-0,05 % CuSO4, z něhož rostlina čerpá tento prvek.

K potlačení mechů, lišejníků a houbových chorob na rostlinách se používá postřik nebo zálivka v koncentraci 10-20g/l vody.

První pomoc při zasažení

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci.
Postižený nedýchá - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání
Zástava srdce - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce
Bezvědomí - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku
Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.
Při styku s kůží: Odstraňte potřísněný oděv, umyjte postiženou pokožku vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Pokud dráždění neustává, vyhledejte lékaře. Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte postiženému vypít: 1 až 2 dcl mléka nebo bílek - syrový. Poté se pokuste o zvracení nebo výplach žaludku. Okamžitě přivolejte lékaře.

Skladování přípravku

V uzavřených prostorách v suchu. Na vzduchu vlhne. Uchovávejte pouze v původním obalu odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob! Mráz ani běžná teplota do 30 °C neškodí.

Složení

Obsah živin:  Cu (24) + S (36)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

500g CuSO4 v plastovém sáčku

Upozornění související s bezpečností

 symbol-ghs07-100x100  symbol-ghs09-100x100 

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P501 Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravy pro likvidaci / hubení mechu na betonu a střeše
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: