PestProtect 100g Přírodní biocid proti parazitům a lezoucím škůdcům

Kód: 25542
157 Kč 129,75 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Biocidní přípravek určený k hubení čmelíka kuřího a jiných lezoucích škůdců a parazitů. Pro použití v psích boudách, kurnících, klecích stíjích nebo kotcích. Má přírodní složení, je bezpečný pro člověka i zvířata.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Biocidní přípravek s akaricidním a insekticidním účinkem proti čmelíku kuřímu, mravencům, bleše kočičí nebo na různým druhům brouků jako potemník či vrtavec. Přípravek se používá k ošetření okolí domácích zvířat, aniž by byl přípravek aplikován přímo na samotaná zvířata.
PestProtect obsahuje přírodní amorfní křemelinu z fosilních usazanin rozsivek. Škůdci či paraziti se sami popráší v důsledku své vlastní aktivity, případné jsou poprášeni při aplikaci. Následné dojde k rozpuštění kutikulárních tuků a tím k dehydrataci hmyzu. Škůdci umírají po několika hodinách.

Návod k použití

Ošetřete psí boudy, kurníky, klece, stáje a kotce, kde se hmyz a paraziti zdržují. Dále pak skrytá hnízda a kouty, nebo vytvořte práškovou bariéru tak, aby hmyz ukrytý ve skrýších musel přes tuto bariéru přelézt. Prášek musí být viditelně rozmístněn v rovnoměrné ploché vrstvě. Je možníá i přímá aplikace do pelechů zvířat.
Přípravek účinkuje po dobu, dokud je zřetelně viditelný. Aplikace se opakuje dle potřeby.

Nepoužívejte na porézní povrchy, Nedávejte do krmiva.

Doporučené dávkování:
Plošně  30-50 g / 1 m²
Prášková bariéra cca - 5-10 na běžný metr, do výšky 2 mm a šířky 0,5 - 2 cm
Postřik 15 - 20 %, tzn. 150 - 200g přípravku na cca 850 ml vody. Roztok se musí dobře protřepat a hned aplikovat, protože se ve vodě rychle usazuje. Postřik je vhodný i na svislé povrchy.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě zarudnutí pokožky kontaktujte lékaře.
Při zasažení očí: vyplachujte oči čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat. Nevytírejte, přípravek je mechanicky abrazivní
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podejte 0,5 l pitné vody, v případě potřeby konzultujte s lékařem.

Skladování přípravku

výrobek skladujte v suchu po dobu nejméně 2 let od data výroby

Složení

1000g/kg křemelina

100 g v plastové lahvi s aplikátorem

Upozornění související s bezpečností

Zamezte vdechováni prachu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P501 Odstraňte obsah/obal předáním odpovědné osobě

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: