HAGOPUR Sprej proti kunám 200ml ochrana proti kunám

Kód: 35505
598 Kč 494,21 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

HAGOPUR Sprej proti kunám chrání kabely, brzdové hadičky, elektrické přístroje v automobilech, hadice a svazky izolovaných drátů. Odpudí kunu také z vašich zahrad a nemovitostí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se o produkt na bázi přírodních pachů, s biologicky odbouratelným nosičem, velkou účinností a širokou možností použití. Chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech. Zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehryznutí. Kuna je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí. Specielní ventil bezpečně uzavírá dózu a zajišťuje jednoduchou aplikaci díky přiloženým polštářkům.

Možnosti dalšího použití: půdy, elektroagregáty, komposty

Průzkum mezi automobilisty ukázal, že více než 91% uživatelů bylo s produktem spokojeno

Návod k použití

Použití v automobilech:
Části plsti, které jsou přiložené ve víčku, připevněte na vhodná místa v prostoru motoru a přibližně každých 6 týdnů opětovně nastříkejte účinnou látku (na každou plsť stříkněte zhruba 10krát). Nepoužívejte uvnitř automobilu nebo v blízkosti přívodů vzduch, jinak hrozí nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu v interiéru vozu.

Kuny si značkují svá území. Úspěšná aplikace spreje proti kunám proto závisí na důkladném umytí motoru, spodku vozidla a podběhů kol. Staré pachové značky se musí bezpodmínečně odstranit.

Během aplikace přípravku používejte vždy ochranný oděv a ochranné rukavice !!!

Skladování přípravku

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C.

Složení

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1 0,45g/kg
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6 2,3g/kg

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení:
Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tuto etiketu. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí.
Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávejte zvracení a nic nepijte, okamžitě navštívit lékaře.

Doba použitelnosti

dva roky od data výroby (viz víčko nádoby)

Balení

Aerosol 200 ml v tlakové nádobě + 4 plstěné čtverečky přiložené ve víčku

Upozornění související s bezpečností

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v uzavřených prostorách - bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par.

symbol-ghs02-100x100symbol-ghs07-100x100

Signální slovo: Nebezpečí

Upozornění na nebezpečí:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní upozornění:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte pře d teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odě v/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte
kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevyst avujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Nejúčinnější přípravky a jedy na hubení kun v domě či v autě
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: