Tekuté železo Plantella 250g hnojivo proti žloutnutí listů

Kód: 41648
67 Kč 55,37 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Minerální hnojivo pro doplnění železa rostlinám při jeho nedostatku (projevuje se žloutnutím listů). Může se aplikovat i preventivně.pro ochranu rostlin před nemocemi způsobenými nedostatkem železa.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekuté železo brání fyziologickým nemocem způsobeným nedostatkem železa ( žloutnutí listů a listová bledost nebo chloróza). Používá se pro doplnění železa při zjištění jeho nedostatku v půdě či rostlinách. Může se aplikovat i preventivně. Díky tekuté formě se snadno dávkuje.

Minerální hnojivo určené k hnojení zeleniny, okrasných rostlin, ovocných stromů a plodin.

Návod k použití

Aplikaci provádíme zálivkou nebo postřikem na list.

Doporučené dávkování:
zálivka : 35 ml hnojiva do 2 l vody cca na 2 ošetřované plochy
postřik na list : 15 ml hnojiva do 2,5 l vody

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Osobám v bezvědomí nepodávat jídlo ani pití. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a dbejte prùchodnost dýchacích cest.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch - opusťte kontaminované prostředí. Projeví-li se symptomy, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Časti těla, které přišly do styku spřípravkem ihned omývat velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí: Otevřené oči i pod očními víčky ihned vyplachovat pod velkým množstvím tekoucí vody. Pokud podráždění neustoupí, vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení! Vypláchnout ústa vodou! Vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list či etiketu.

Skladování přípravku

skladujte v suchém a chladném prostředí v originálním balení při teplotě 0°C - 35°C

Složení

3 % m/m, voděrozpustné železo (Fe), síranová forma

Balení

250 ml přípravku v plastové lahvi + odměrka

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hnojiva
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: