Stimulátor zakořeňování 50ml Přípravek pro tvorbu kořenů a kořenového vlášení s aktivním stříbrem

Kód: 17100
59 Kč 48,76 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
18.2.2020

Přípravek podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení. Obsahuje aktivní stříbro, které má fungicidní účinek a je také významným prvkem v protistresové ochraně rostlin. Díky obsaženým látkám pozitivně ovlivňuje energetický metabolismus rostlin, zvyšuje výkon fotosyntézy a odolnost proti nízkým teplotám, stimuluje bohatý kořenový systém a zlepšuje příjem živin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Tento přípravek podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení. Díky obsaženému aktivnímu stříbru má fungicidní účinek a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresovým faktorům. Přípravek obsahuje sodné soli huminových a fulvo kyselin, které pozitivně ovlivňují energetický metabolismus rostlin. Růstový stimulátor dále obsahuje extrakt z mořské řasy Ascophyllum nodosum pro zvýšení výkonu fotosyntézy a zvýšení odolnosti vůči stresovým faktorům, syntetické auxiny pro stimulaci kořenového systému, molybden jako nepostradatelný prvek pro metabolismus dusíku a síry, bór pro zvýšení odolnosti k nízkým teplotám, chelatizační činidlo a smáčivé látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavost k listové ploše. Používá se k namáčení semen, hlíz a řízků před výsadbou, k aplikaci především na mladé rosliny během vegetace,  k regeneraci trvalých porostů po zimě a k odsranění stresu rostlin po použití herbicidu, nebo poškození mrazem, kroupami, apod. Přípravek je možné použít jak samostatně, tak v kombinaci s hnojivy, tak s přípravky na ochranu rostlin. Nedoporučuje se použití přípravku současně s herbicidy.

Návod k použití

Aplikace se provádí máčením, zálivkou nebo postřikem.

K namáčení semen je možné použít přípravek v koncentaci 1:100 až 1:10 podle požadované doby máčení. Použitou kapalinu je vhodné po máčení naředit na výslednou koncentraci min. 1:200 a použít na zálivku sázených rostlin
1. Pro namáčení po dobu 2-4 hodin před výsadbou použijeme koncentraci 1:100 (tj. 10 ml přípravku do 1 l vody). Zbytek aplikační kapaliny po aplikaci naředíme min. v poměru 1:2 a použijeme k zálivce (2 l na 10 m2 plochy).
2. Pro namáčení v případě potřeby zkrácení doby namáčení použijeme koncentraci 1:50 ( tj. 20 ml přípravku do 1 l vody ). Zbytek po aplikaci naředíme min. v poměru 1:4 a použijeme k zálivce (2 l na 10 m2 plochy).
3. Pro specální aplikace, především ve floristice a výsadbě stromků použijeme koncentraci 1:10 (tj. 100 ml přípravku do 1 l vody). Zbytek po aplikaci naředíme min. v poměru 1:20 a použijeme k zálivce (2 l na 10 m2 plochy).

K aplikaci na mladé rostliny používáme přípravek v množství 50 ml / 100 m2 plochy, v případě druhé a další aplikace potom v množství 25 ml /100 plochy: Doporučený odstup mezi aplikacemi je 10-14 dnů. Podle způsobu aplikace (zálivkou nebo postřikem na list) volíme koncentraci přípravku. Pro aplikaci kapkovou závlahou použijeme stejný postup, jako při aplikaci zálivkou.
1. Pro 1. aplikaci zálivkou volíme koncentraci min. 1:200 (tj. 50 ml přípravku do 10 l vody na plochu 100 ).
2. Pro 1. aplikaci postřikem na list volíme koncentraci min. 1:20 ( tj. 50 ml přípravku do 1 l vody na plochu 100 ).
3. Pro druhou a další aplikaci zálivkou volíme koncentraci min. 1:400 (tj. 25 ml přípravku do 10 l vody na plochu na 100 ).
4. Pro druhou a další aplikaci postřikem na list volíme koncentraci min. 1:40 (tj. 25 ml přípravku do 1 l vody na plochu na 100

Pro regeneraci porostů po zimě použijeme přípravek v množství 50 ml / 100 m2 plochy

Pro odstranění stresu po použití chemických přípravků, mechanickém poškození po kroupách, poškození mrazemapod. použijeme přípravek v množství 50 ml /100 m2 plochy. Pro aplikaci použijeme postup dle (ii-1) nebo (ii-2). Při použitíherbicidů použijeme přípravek až po účinku herbicidu na plevle, tj. třetí až sedmý den po aplikaci herbicidu.

Rozsah a použití Harmonie stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem: Brambory, zelenina, česnek, cibule, jahody, ovocné dřeviny, réva vinná, trávníky, okrasné rostliny a dřeviny - dávkování viz. etiketa přípravku (caa máčení , 10 ml//1 vody, ostatní  postřik-zálivka caa 50 ml/100 m2). Aplikace máčením, zálivkou nebo postřikem.

První pomoc při zasažení

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z bezpečnostního listu. Při nepravidelném dýchání nebo
zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a takto
jej i v případě transportujte k lékaři.
Při nadýchání: odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte
Při zasažení očí: Oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený nosí kontaktní čočky, před vymýváním je odstraňte.
Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Dejte vypít několik sklenic vody. Nevyvolávejte však zvracení! Pokud postižení zvrací samovolně, je nutné zabránit vdechnutí zvratků do plic. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto výrobku.

Skladování přípravku

Skladujte v původních obalech v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům při teplotách 5-29 st.C. Případné zbytky hnojiva v ředění 1:2000 použijte k zálivce.

Složení

tetraboritan sodný dekahydrát ≤2,5 %, kyselina boritá ≤1,5 %, síran zinečnatý heptahydrát ≤ 1 %, síran měďnatý pentahydrát ≤ 1 %, síran manganatý monohydrát ≤ 1 %

Balení

50 ml přípravku v lahvičce s uzávěrem

Upozornění související s bezpečností

Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P501: Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hnojiva
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: