Kadeřavost STOP postřik proti kadeřavosti

Kód: 18682
92 Kč 76,03 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Fungicid pro dvoufázové ošetření broskvoní proti kadeřavosti. Kadeřavost se projevuje červenými puchýři na listech, ty se zvětšují a dochází ke zkadeření listů; postižené listy usychají a opadávají; může dojít i k napadání letorostů, květů a plodů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Kadeřavost STOP

Fungicid pro dvoufázové ošetření broskvoní proti kadeřavosti. Kadeřavost se projevuje červenými puchýři na listech, ty se zvětšují a dochází ke zkadeření listů; postižené listy usychají a opadávají; může dojít i k napadání letorostů, květů a plodů.

Návod k použití přípravku Kadeřavost STOP

 • 1. krok ošetření v době nalévání pupenů
 • 2. krok ošetření následně 14 dní po 1. kroku
 • aplikaci provádějte včas – jakmile pupeny prasknou, houba se okamžitě dostane do rostliny a aplikace v tento okamžik je již neúčinná
 • měsíce pro aplikace: (2), 3, 4
 • CHRÁNIT PŘED MRAZEM, OHNĚM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVITEM!
 • Postřik se aplikuje v dávce 10 g do 2,5 l vody pro první ošetření, a v dávce 10 g do 5 l vody pro druhé ošetření. Je potřeba ošetřit rostlinu postřikem opravdu pečlivě, aby se dostal všude -postřik se provádí do počátku tvorby kapek a stékání postřiku z rostlin (tzv. skanutí).
   
   
  Tip: Jako výborná prevence slouží ošetření stromů i na podzim, po opadu listů.
   
  Bonus pro Vás: Aplikace zároveň působí preventivně proti výskytu bakteriálních a houbových korových nekróz.

První pomoc při zasažení

Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte. Při pozření okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte lékaře informovat o přípravku prostřednictvím štítku či bezpečnostního listu.

Skladování Kadeřavost STOP

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata.

Složení přípravku Kadeřavost STOP

Účinná látka: hydroxid měďnatý

Balení Kadeřavost STOP

20g přípravku baleno v sáčcích po 10ti gramech.

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100symbol-ghs05-100x100

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/…
P301 + 312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám a pro ochranu rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: