Dobol fumigator 10g dýmovnice na hubení hmyzu

Kód: 13029
382 Kč 315,70 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Dýmovnice Dobol Fumigator pro úplné vyhubení veškerého hmyzu patří mezi přípravky proti hmyzu působící na celou škálu hmyzích škůdců od roztočů až po šváby.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku dobol fumigator 10g

Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje suchý insekticidní kouř. Díky dýmu se jemné částečky aktivní látky šíří a pronikají do všech zákoutí a škvír. Dýmem šířená účinná látka cyphenothrin (syntetický pyretroid), působí kontaktně na lezoucí i létající hmyz. Při setkání s ní dochází u škůdců k narušení jejich nervového systému a následnému rychlému uhynutí.

Dým se dostane opravdu téměř všude. Problém s neúplným vyhubením hmyzu nastává pouze v případech, kdy je v místnosti neprodyšná podlaha (linoleum, dlažba, plovoučka), pod kterou můžou být někteří škůdci ukryti.

Jak použít Dobol Fumigator

Z míst, které se chystáte ošetřit, odstraňte veškerá zvířata i málo odolné pokojové rostliny. Pokud jde o akvária, důkladně je zakryjte a vypněte vzduchování, případně je odkliďte. Zavřete okna i dveře a utěsněte větrací otvory. Naopak otevřete dvířka skříní, zásuvky a všechna místa, kde by se škodlivý hmyz mohl ukrývat.

Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje suchý insekticidní kouř. Díky dýmu se jemné částečky aktivní látky šíří a pronikají do všechzákoutí a škvír. Dýmem šířená účinná látka cyphenothrin (syntetický pyretroid), působí kontaktně na lezoucí i létající hmyz. Při setkání s ní dochází u škůdců k narušení jejich nervového systému a následnému rychlému uhynutí.

  • Strhněte hliníkový kryt z plastové dózy a vyjměte dýmovnici která je zabalená ještě v jednom hliníkovém obalu.
  • Plastovou dózu naplňte vodou po vyznačenou úroveň (zhruba 1cm vody) a umístěte ji doprostřed místnosti.
  • Dýmovnici vyjměte z hliníkového obalu a vložte ji do dózy s vodou tak, aby červená strana dýmovnice baly nahoře.
  • Otvory v dýmovnici nijak nepropichujte ani nezvětšujte.
  • Urychleně opusťte místnost a nechte dýmovnici působit minimálně 3 hodiny.
  • Po návratu do místnosti důkladně vyvětrejte.
  • Při ošetřování větších prostor použijte více dýmovnic.

Dávkování Dobol Fumigator

Dávkování přípravku proti lezoucímu hmyzu

Proti švábům, blechám, štěnicím, molům, broukům, pavoukům a mravencům a jinému lezoucímu hmyzu použijte jednu 10ti gramovou dýmovnici na 25 m² podlahové plochy nebo na 65 m³ prostoru. Při likvidaci blech nebo štěnic, které jsou velmi odolné doporučujeme použít po dýmovnici ještě postřik na štěnice a blechy Protect.

Dávkování přípravku proti létajícímu hmyzu

Proti mouchám, vosám, komárům, molům a jinému létajícímu hmyzu 1 dýmovnici ( 10 g) na 50 m² podlahové plochy nebo na 130 m³  prostoru.

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí výparů z dýmovnice na hubení hmyzu, přesuňte okamžitě postiženého na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv a udržujte jej v teple a v klidu. V případě zasažení kůže, odstraňte kontaminovaný oděv, místo důkladně opláchněte a následně omyjete mýdlem a vodou. Pokud dojde k zasažení očí, důkladně je vyplachujte po dobu několik minut. V případě, že postižený člověk má čočky, zkuste mu je před vymýváním sundat a pak až pokračujte v oplachování. Při požití vypláchněte ústa vodou, je-li postižený při vědomí. Nevyvolávejte zvracení. V případě přetrvávajících potíží v jakékoli z uvedených případůvyhledejte pomoc lékaře.

Složení Dobol Fumigator

Účinnou látkou v dýmovnici Dobol Fumigator je cyphenothrin v koncentraci 72g/kg.Jedná se o účinný syntetický pyrethoid blokující sodíkové kanály neuronových membrán hmyzu.

Skladování

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator skladujte v originálním neporušeném uzavřeném obale. Uchovávejte na suchém, dobře větraném místě při teplotě vyšší než + 5 °C. Neuchovávejte v blízkosti potravin, léků, krmiv, dezinfekce ani u obalů od uvedených látek.

Doba použitelnosti dýmovnice proti hmyzu

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek Dobol Fumigator nepoužívejte ve volné přírodě. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Pří manipulaci s přípravkem proti hmyzu dodržujte návod k použití. Lze použít pouze v původním balení.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dobol.png

Označení rizik:
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Preventivní opatření:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování mlhy.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitěsvlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obaltěsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platné legislativy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dýmovnice na štěnice
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Nevyplňujte toto pole:
VH Avatar autora Zápach 23.8.2022 21:13
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Má přípravek resp. kouř nějaký zápach? Aby nám z toho nenasmrádli věci v bytě.
Odpovědět
A Avatar autora Zápach 23.8.2022 21:19
Dobrý den, přípravek byl vyvynut pro použití v bytech, takže se žádného zápachu nemusíte bát.