Nematop - parazitické hlístice proti lalokonoscům

Nematop - parazitické hlístice Heterorhabditis

Nematop parazitické hlístice Heterorhabditis bacteriophora se používají k ochraně rostlin před lalokonosci rodu Otiorhynchus.

Balení hlístic nematop

Hlístice Heterorhabditis se dodávají balené v polypropylenových sáčcích.

větší balení hlístic: 50 milionů jedinců na plochu 100m²

menší balení hlístic: 5 milionů jedinců na plochu 10m²

Jak nematop působí

Nematoda rodu Heterorhabditis bacteriophora je parazitoid, který parazituje v larvách a kuklách hostitelských druhů lalokonosců,
kteří do 24–48 hod po parazitaci hynou a v jejich tělech probíhá vývoj další generace nematod.

Kdy nematop aplikovat

Nematop aplikujte v době výskytu škůdce tj. zejména od konce března do konce května a od srpna do poloviny října.

Jak nematop použít

Nematop se dá aplikovat buď zálivkou nebo postřikem.

Aplikace nematopu zálivkou

Obsah balení (5 mil) rozpusťte v 8–10 l vody a dobře promíchejte. Suspenzi aplikujte zálivkou na substrát. Balení 5 mil postačí na
10 m² nebo na 100 nádob o objemu 5 l.
Ideální teplota půdy pro aplikaci hlístic je 12 až 25 °C alespoň několik hodin denně.
Aplikujte brzo ráno nebo pozdě večer, půda musí být před aplikací řádně provlhčena.
Pro zajištení optimálních výsledků je vhodné udržovat vlhkou půdu další 3–4 týdny po aplikaci.
Bioagens aplikujte v co nejkratší době po doručení a použijte celý obsah balení najednou.

Aplikace nematopu postřikem

Před aplikací dukladne propláchnete aplikační zařízení vodou.
Odstraňte všechny jemné — filtry v aplikačním zařízení.
Použijte postřikovac s min. otvorem trysky 0,8 mm.
Nepřekročte tlak čerpadla 5 baru. 
S aplikací začnete ihned po příprave postřikové kapaliny a pokračujte za stálého míchání, aby se zabránilo usazování nematod, dokud veškerá aplikační kapalina není spotřebována. V případe usazování hlístic přidejte carboxy methoxyl celulozu (tapetovací pastu) v dávce 0,4 % hm, která omezuje usazování.
Po aplikaci řádne propláchněte závlahové zařízení čistou vodou.

Skladování hlístic nematop

Je možné krátkodobé uskladnení v uzavřených originálních obalech na suchém, chladném místě (nejlépe v ledničce) při teplotě cca 4–12 °C. Skladování je možné po dobu nejvýše 6 týdnu od data výroby. Nedoporučuje se skladovat společně s chemickými přípravky na ochranu rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek musí být použit pred datem expirace.

Kompatibilita hlístic s chemickými přípravky

Bioagens jsou kompatibilní s vetšinou chemických hnojiv a pesticidů, kromě některých pesticidů. Bioagens je možné aplikovat min 3 dny pred nebo 2 týdny po poslední aplikaci nekompatibilních produktů. Použití prostředku ve směsích s jinými přípravky nebo látkami nedoporučujeme.

Bezpečnost a ochrana zdraví pri práci s hlísticemi

Při príprave a aplikaci dodržujte běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismu a používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte až do odložení ochranného pracovního oděvu a důkladného umytí. Přípravek Nematop neohrožuje zdraví lidí ani nepoškozuje životní prostredí.

První pomoc

Vzhledem k povaze přípravku – živému makroorganismu – nehrozí nebezpečí poškození zdraví. Nepředpokládá se alergická reakce. Projeví-li se zdravotní potíže, přetrvávají-li problémy nebo v případe pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety ci příbalového letáku.