Nematop – parazitické hlístice proti lalokonoscům

Nematop parazitické hlístice Heterorhabditis

Nematop parazitické hlístice Heterorhabditis bacteriophora se používají k ochraně rostlin před lalokonosci rodu Otiorhynchus.

Balení hlístic Nematop

Hlístice Heterorhabditis se dodávají balené v polypropylenových sáčcích.

větší balení hlístic: 50 milionů jedinců na plochu 100 m²

menší balení hlístic: 5 milionů jedinců na plochu 10 m²

Jak Nematop působí?

Nematoda rodu Heterorhabditis bacteriophora je parazitoid, který parazituje v larvách a kuklách hostitelských druhů lalokonosců,
kteří do 24-48 hodin po parazitaci hynou a v jejich tělech probíhá vývoj další generace Nematod.

Kdy Nematop aplikovat?

Nematop aplikujte v době výskytu škůdce, tj. zejména od konce března do konce května a od srpna do poloviny října.

Jak Nematop použít?

Nematop se dá aplikovat buď zálivkou nebo postřikem.

Aplikace Nematopu zálivkou

Obsah balení (5 mil.) rozpusťte v 8-10 l vody a dobře promíchejte. Suspenzi aplikujte zálivkou na substrát. Balení 5 mil. postačí na 10 m² nebo na 100 nádob o objemu 5 l.
Ideální teplota půdy pro aplikaci hlístic je 12 až 25 °C alespoň několik hodin denně.
Aplikujte brzo ráno nebo pozdě večer, půda musí být před aplikací řádně provlhčena.
Pro zajištění optimálních výsledků je vhodné udržovat vlhkou půdu další 3-4 týdny po aplikaci.
Bioagens aplikujte v co nejkratší době po doručení a použijte celý obsah balení najednou.

Aplikace Nematopu postřikem

Před aplikací důkladně propláchnete aplikační zařízení vodou.
Odstraňte všechny jemné filtry v aplikačním zařízení.
Použijte postřikovač s minimálním otvorem trysky 0,8 mm.
Nepřekročte tlak čerpadla 5 baru. 
S aplikací začnete ihned po přípravě postřikové kapaliny a pokračujte za stálého míchání, aby se zabránilo usazování Nematod, dokud veškerá aplikační kapalina není spotřebována. V případe usazování hlístic přidejte carboxy methoxyl celulozu (tapetovací pastu) v dávce 0,4 % hm, která omezuje usazování.
Po aplikaci řádně propláchněte závlahové zařízení čistou vodou.

Skladování hlístic Nematop

Je možné krátkodobé uskladnění v uzavřených originálních obalech na suchém, chladném místě (nejlépe v ledničce) při teplotě cca 4-12 °C. Skladování je možné po dobu nejvýše 6 týdnů od data výroby. Nedoporučuje se skladovat společně s chemickými přípravky na ochranu rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek musí být použit před datem expirace.

Kompatibilita hlístic s chemickými přípravky

Bioagens jsou kompatibilní s většinou chemických hnojiv a pesticidů, kromě některých pesticidů. Bioagens je možné aplikovat min 3 dny před nebo 2 týdny po poslední aplikaci nekompatibilních produktů. Použití prostředku ve směsích s jinými přípravky nebo látkami nedoporučujeme.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s hlísticemi

Při přípravě a aplikaci dodržujte běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismu a používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte až do odložení ochranného pracovního oděvu a důkladného umytí. Přípravek Nematop neohrožuje zdraví lidí ani nepoškozuje životní prostředí.

První pomoc

Vzhledem k povaze přípravku – živému makroorganismu – nehrozí nebezpečí poškození zdraví. Nepředpokládá se alergická reakce. Projeví-li se zdravotní potíže, přetrvávají-li problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či příbalového letáku.