HAGOPUR Čistič aplikační pistole čistič pěny a pistole

Kód: 35504
346 Kč 285,95 Kč bez DPH
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Reiniger je čistič určený pro čištění aplikačních pistolí. Používá se ale i k čištění čerstvých a nezaschlých pěn, koncentrátu a zašpiněných ploch, také k čištění oděvů, nářadí a dalších předmětů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku HAGOPUR Čistič aplikační pistole

Reiniger je ekologický čistič, který čistí pistoli, aby mohla bez závad fungovat s výrobky Hagopur (pistole, pěna, koncentrát). Používá se k čištění čerstvých a nezaschlých pěn, koncentrátu a zašpiněných ploch. Může se použít také pro čištění oděvů, nářadí a dalších předmětů, které přišly do kontaktu s pěnou nebo koncentrátem.

Návod k použití HAGOPUR Čistič aplikační pistole

Dózu našroubujte na závit pistole. Jistící šroub pistole o dvě otáčky povolte. Spoušť pistole opatrně stiskněte až vyjde pěna i zbytky koncentrátu. Držte tak dlouho, dokud nevyjde pouze čistič.

Reiniger nechte účinkovat 1-2 minuty a poté znovu aplikujte do pistole po dobu pěti vteřin. Pokud pěna a koncentrát nevyjde, opakujte 1 – 2x celý postup.
Dózu odšroubujte, špičatým nástavcem očistěte závit pistole.

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení
Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí přísun čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Otevřené oči několik minut vyplachujte tekoucí vodou (chránit nezasažené oko, odstranit kontaktní čočky) a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení, vypít dostatečné množství vody (pokud možno s aktivním uhlím), zavolat lékaře.

Skladování

Chraňte před slunečním zářením a teplotám vyšším 50 °C

Složení

Účinné látky: aceton

Doba použitelnosti

5 let od data výroby (viz víčko nádoby)

Balení

Obsah: 500ml

Upozornění související s bezpečností

Může způsobovat alergické reakce. Bez dostatečného větrání je možnost tvorby vznětlivých směsí. U osob, které jsou na isokyanátycitlivé, může při zacházení s tímto výrobkem dojít k alergické reakci. Pokud trpíte astmatem nebo ekzémovými kožními nemocemi, vyvarujte se styku /i styku s pokožkou/s tímto přípravkem. Výrobek nepoužívat při nedostatečném větrání, používat ochranou masku s odpovídajícím plynovým filtrem /Typ A1 podle EN 14387/.

symbol-ghs02-100x100symbol-ghs07-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 extrémně vznětlivý aerosol. H229 nádrž je pod tlakem. Při zahřátí může prasknout.H315 dráždí pokožku. H317 může způsobit na kůži alergické reakce. H 319 může způsobit těžké podráždění očí. H334 při vdechnutí může způsobit alergie, astmatické symptomy, nebo dýchací potíže. H335 může podráždit dýchací cesty. H351 může pravděpodobně způsobit rakovinu. H373 může při delším, nebo opětovaném používání poškodit orgány.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 nesmí se dostat do rukou dětem. P210 chránit před horkem, horkými plochami, jiskření, otevřeným ohněm a vznětlivými látkami. Nekouřit. P211 nestříkat do ohně, nebo na vznětlivé látky. P251 nepropichovat, nebo házet do ohně, ani po spotřebování. P250 nevdechovat prach/kouř/plyn/mlhu/páru/aerosol. P271 používat pouze venku, nebo v dobře větraných místech. P280 používat ochranné rukavice/oblečení/brýle/obličejový štít. P304,P340 PŘI VDECHNUTÍ. Osobu přivést na čerství vzduch, postarat se o neomezené dýcháni. P305,P351,P338 PŘI KONTAKTU S OČIMA: Několik minut opatrně proplachovat. Kontaktní čočky opatrně vyndat. Dále proplachovat. P410,P412 chránit před slunečním zářením a teplotami +50°XX C/122XX F. Zvláštní označení určitých směsí: EUH204 obsahuje isokyanáty.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství pro pachové ohradníky
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: