BROS - obilné vločky na myši a potkany deratizační návnada obsahující směs obilovin mimořádně atraktivní pro myši a potkany

Kód: 19382
52 Kč 42,98 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

 Deratizační návnada na bázi přírodní obilné nástrahy je určena k přímému použití.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku BROS - obilné vločky na myši a potkany

Tato deratizační návnada obsahuje směs obilovin mimořádně atraktivní pro hlodavce, pro snadnou manipulaci dávkovanou v sáčcích z jedlého papíru. Toto inovativní řešení balení obilních vloček v jednotlivých sáčcích zabraňuje přenášení vnějších vůní na jed, což je pro hlodavce přitažlivější. Je určená k hubení myší a potkanů v domácnostech a komunální oblasti. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení, které způsobuje, že si hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat.

Návod k použití

Umístěte pouze do deratizačních stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci: v blízkosti jejich nor / děr, oblastí krmení a chovu a na jejich stezskách. Před aplikací přípravku odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možností zredukujte.  Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.
Dávkování:
Myš domácí: 60 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Potkan a krysa: 100 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Monitorujte nástrahové stanice a spotřebu nástrah, doplňte nástrahu a odstrňte mrtvé hlodavce 2-3 dny po aplikaci vevnitř nebo 5-7 dní od aplikace kolem budov a poté nejméně jednou týdně.Pře použitím výrobku zvažte nechemické metody likvidace hlodavců.Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vinikající čich. Proto musí být kontejery a rukavice používané pro aplikaci produktu bez zápachu. Kromě toho by měly být v blízkosti nástrahových stanic odstraněny všechny potraviny atraktivní pro hlodavce. Nečistěte oblast, kde jsou hlodavci vidět přímo před aplikací produktu, protože by je to mohlo rozrušit a odradit od konzumace nástrahy. Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblastí, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí. Monitorujte nástrahové stanice a kontaminovanou nástrahu a nástrahu poškozenou vodou vyměnte. Pokud je zapotřebí použít více nástražných stanic, mely by být umístěny nejméně 10m od sebe pro likivdaci mírného zamoření hlodavci a minimálně 5 m od sebe pro likvidace závažného zamoření hlodavci. Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být upevněny na zemi nebo na jiných površích. Po umístění nástrahy by měla být přijata preventivní opatření ke zvýšení konzumace jedu a snížení pravděpodobnosti opakovaného zamoření ( zablokování otvorů, odstranění potravin a nápojů ).

Přípravek nevybalujte z papírových sáčků. Hlodavec si sáčky sám rozkouše.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskoupomoc.
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějteotevřené oči nejméně 10 minut. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte osobě v bezvědomí nic do úst.Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případě požití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum.                                                                                                            
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny azahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.029 g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

100g (5 sáčků po 20ti gramech)

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení:Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje apostupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem,domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: "obsahuje rodenticid", "neotevírat a nehýbat", "v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum" a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Během procesu nečistěte nástrahové stanice vodou. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů a povrchů, kteréjsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Vzávislosti na typu obalu: Neodstraňujte nástrahu ze sáčků. Sypkou nástrahu je třeba vyndávat pomocí odměrky apoužívat metody, které minimalizují tvorbu prachu (např. mokré stírání). Nevdechujte prach. Používejte ochrannérukavice. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem.Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamořeníhlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí,kontaktujte odborníka. Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku vsouladu s platnými předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na hubení a likvidaci potkanů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: