Insekticidní křída Formitox

Kód: 34710
48 Kč 39,67 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2022

Formitox křída umožňuje pohotové a pohodlné použití v boji proti mravencům v interiérech bytových a nebytových prostorů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rychlý, účinný, kontaktní přípravek proti mravencům (Monomorium pharaonis), kteří často pronikají zvenku do vnitřních prostor budov. Místa výskytu mravenců je třeba označit čarou. Hmyz při dotyku ztrácí orientaci, odumírá mu nervová soustava a asi po 30 min hyne. Vhodné použití na porézní nebo tvrdé povrchy v interiérech bytových a nebytových prostorů.

Návod k použití

Vyjměte křídu z fólie a místa výskytu mravenců označte čárou. Hmyz po kontaktu s účinnou látkou do 30 minut hyne.
Na místa ošetřená přípravkem FORMITOX křídou je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.

První pomoc při zasažení

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou (alespoň 15 min.).
Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte si ústa a potom vypijte velké množství vody. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

3 roky od data výroby

Složení

Účinné látky: permethrin 20 g/kg, piperonyl 20 g/kg, tetramethrin 4 g/kg

Balení

1 ks / 8 g v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

Na místa ošetřená přípravkem je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H302 Zdraví škodlivý při požití
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P302 + P352  PŘI ZASAŽENÍ s kůží: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení mravenců v domácnosti (bytě, domě) a na zahradě
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: