Effect Microtech CS - koncentrát 100 ml insekticid

Kód: 41643
462 Kč 381,82 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2022

Insekticid v koncentrátu k likvidaci lezoucího hmyzu s inovativní technologií mikrokapslí. Ničí celé hmyzí kolonie. Balení vystačí na ošetření plochy až 100 m². Dlouhodobý účinek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Koncentrát k hubení lezoucího hmyzu. Přípravek obsahuje mikrokapsle, díky kterým dochází k pomalejšímu uvolňování aktivních látek a tak zajišťují mimořádně dlouhodobou účinnost po dobu až 2 měsíců. Mikrokapsle se navíc lepí na tělo hmyzu a ten je zanáší na jíné jedince v hnízdě, což umožňuje likvidovat celé populace.

Postřik je určen k hubení lezoucích škůdců jako jsou švábi (Blatella germanica, Blatella orientalis) a mravenci (Losius niger) na místech, kde se nežádoucí hmyz nachází a pohybuje - praskliny ve zdech, podél dolní části stěn uvnitř budov. Můžeme aplikovat i na vnější stěny budov. Účinkuje také proti svinkám a stínkám.

Výrobek je odolný proti účinkům světla a také při vyšších teplotách.

Návod

Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata. Před použitím nádobku s přípravkem protřepejte.

Doporučená koncentrace aplikační kapaliny pro potírání větší populace:
na hladkých površích jako dřevo, sklo nebo keramika - rozpusťte 100 ml přípravku v 5 l vody. Hotový roztok vystačí cca na 100 m²
na porézních površích jako betonové podklady apod. -  cca 125 ml přípravku v 5 l vody. Hotový roztok vystačí cca na 100 m²

Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.

První pomoc při zasažení

Poškozenou osobu vytáhneme z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch respektive dobře větrané místo, zajistíme základní
životní funkce a ochráníme ji před mrazem respektive horkem. V případě stavu bezvědomí nedávat nikdy nic poškozenému do
úst a nevyvolávat zvracení. Ukažte lékaři Bezpečnostní list a štítek.
Při nadýchání:
Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Při zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

Skladování přípravku

Uchovávejte na suchém a dobře větraném místě, v původním obalu, mimo potravin a dosahu dětí. Přípravek nesmí zmrznout.

Složení

Tetramethrin 4 %, permethrin 8 %, piperonyl butoxid 8 %

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

100 ml v plastové lahvičce s odměrkou

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs08-100x100symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky proti lezoucímu hmyzu v domácnosti i venku
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: