Alginure 1 l proti houbovým patogenům

Kód: 25615
653 Kč 539,67 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2022

Fungicidní kocentrát proti plísni na vinné révě. Podporuje tvorbu obranyschopných látek a zastavuje vývoj a šíření patogenů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Fungicidní přípravek proti plísni révy vinné, která napadá listy, květy a bobule. Při napadení plísní révovou se nejdříve na listech objevují světle zelené skrvny, které postupně žloutnou a nakonec zhnědnou a zaschnou. Zasychají také květy a malé bobule. Plíseň révy (Peronospora) se na vinicích šíří hlavně v jarních měsících při teplotách od 10°C ve vlhkém a deštivém počasí.
Alginure obsahuje výtažek z mořských řas s rostlinnými aminokyselinami.preventivní i kurativní účinek proti houbovým patogenům.

Návod k použití

Aplikuje se postřikem preventivně nebo co nejdříve po zjištění výskytu choroby.

Dávkování: 40 ml /10 l vody

Interval ošetření postřikem nebo rosením je cca 7 dnů, max. 6x. Ochranná lhůta je 14 dnů

Skladování přípravku

Uchovávejte v originálním obalu při teplotě 5 – 25 °C na suchém a dobře větraném místě. Skladujte odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,
dezinfekčních prostředků a prázdných obalů do těchto látek. Craňte před přímým slunečním svitem.

Složení přípravku

Účinné látky: fosfonáty draselné 342 g/l (26,3 %)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (podezření na kožní alergickou reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku. Se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.
V případě potřeby lze další postup při první pomoci event. následnou terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast, zajistěte tělesný i duševní klid
Při styku s kůží: Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto BL
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí vodou minimálně 15 min. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení

Balení

1 l koncentrátu v plastové lahvi + odměrka

Upozornění související s bezpečností

Při práci se směsí používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P501 Odstraňte obsah/obal předáním odpovědné osobě
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
SP1 Neznečišťujte vody prostředkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám a pro ochranu rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: