AGRO Plíseň STOP RTD 500 ml

Kód: 18706
132 Kč 109,09 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Postřikový fungicid s ochrannými účinky proti široké škále plísní na zelenině. Praktické použití bez odměřování.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Širokospektrý fungicid k ochraně proti plísním na cibuli, cuketě, česneku, kedlubně, paprice a póru. Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce.  Účinná láítka azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené.
Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování - lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.

Jedná se o širokospektrální fungicid účinný proti původcům důležitých chorob zeleniny:
cibule - bílá hniloba, kladosporiová skvrnitost listů, plíseň cibulová
cuketa -  pliseň okurková, padlí cukety
česnek - bílá hniloba, kladosporiová skvrnitost listů, plíseň cibulová, rzi
brokolice -plíseň zelná, alternáriová skrvnitost brukvovitých
paprika zeleninová - hnědá skvrnitost, padlí
pór - lternáriová skrvnitost, kladosporiová skvrnitost listů, rzi

Návod k použití přípravku

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části rostlin. Dbejte na rovnoměrné pokrytí istů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.
Obsah lahve je určen na plochu cca 8,5 m²
Ochranná lhůta: 3 – 21 dní podle typu rostliny

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple a klidu. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Při styku s kůží: Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.
Při styku s očima: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky. Okamžitá lékařská pomoc je požadována.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít sklenici 0,25 l vody. Nevyvolávejte zvracení.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l (22,9 % hm.)

Balení

kapsle s přípravkem v množství 0,85 ml umístěná pod krytkou v hrdle plastové láhve s mechanickým rozprašovačem naplněné 0,5 l vody 

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Název nebezpečné látky/ názvy nebezpečných látek uvedených na štítku/ účinné látky: azoxystrobin (ISO)

Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám a pro ochranu rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: