Permex 22 E Profesionální postřik s vysokým obsahem permethrinu

Kód: 13394
Profi
Značka: BLEU LINE
1 860 Kč 1 537,19 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Profesionální insekticidní koncentrát určený k hubení širokého spektra létajíciho a lezoucího hmyzu. Permex má rychlý smrtící efekt a prodlouženou reziduální účinnost.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních. 

Charakteristika přípravku Permex 22 E

Přípravek se používá naředěný vodou k postřiku. Je účinný proti létajícímu hmyzu, jako jsou komáři, mouchy, vosy pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci a proti lezoucímu hmyzu jako jsou blechy, rusi, švábi, mravenci, rybenky apod. Přípravek může být používán v ochraně veřejného zdraví, k ochraně zdraví domácích a hospodářských zvířat, k ochraně před škůdci v průmyslových provozovnách a objektech občanské vybavenosti, jako jsou úřady, školy, kina, divadla, čekárny, restaurace, obchody, potravinářské provozovny a výrobny, letiště, nádraží, hotely, průmyslové výrobny a dílny, kafilérie, jatka, chovech zvířat apod.V potravinářských provozovnách a výrobnách nesmí být přípravkem zasaženy potraviny a nápoje ani místa, plochy a jiné vybavení, které přichází do přímého kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy.Přípravek může být používán ve všech typech dopravních prostředků. 

NÁVOD K POUŽITÍ PERMEX 22 E

Přípravek Permex 22 E® nařeďte vodou na 0,3 – 1% pracovní směs (tj.: 30 – 100 ml přípravku do 10 litrů vody) v závislosti na síle zamoření. Aplikujte postřikem na všechna místa a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 – 15 m2. Proti komárům lze postřik lze aplikovat i na vegetaci v nich se přes den ukrývají v dávkách, při nichž nebude postřik z listů ošetřených rostlin odkapávat.

Přípravek Permex 22 E® je možné naředit na 3% pracovní směs (tj. 300 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikovat ve formě studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 1 litr na 1 ha ve venkovním prostoru nebo ve formě horkého nebo studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 2 litru na každých 1000 m3 vnitřního prostoru.

V objektech živočišné výroby je možné přípravek aplikovat jen bez přítomnosti zvířat. 

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ

Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.• Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.• Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.• Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. 

SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKU PERMEX 22 E

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

SLOŽENÍ PERMEX 22 E

Přípravek Permex 22 E obsahuje tyto účinné látky:

Permethrin 92% cis/trans 25/75 12,36 g (127,3 g/l) (čistá látka 11,37 g)
Tetramethrin 1,64 g (16,9 g/l) (tech. 1,78 g)
Piperonyl butoxid 6,40 g (65,9 g/l) (tech. 6,81 g)
Ko-formulanty do 100 g
OBSAHUJE: calcium dodecylbenzene sulfonat, lineární Isobutyl alcohol, Permethrin
 

Doba použitelnosti Permex 22E

Spotřebujte do 4 roků od data výroby uvedeném na obalu. 

Balení Permex 22E

Plastový obal o objemu 1000 ml. 

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100symbol-ghs05-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Profesionální produkty na hubení štěnic
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: